BÜROLAR KONSEYİ İÇ DÜZENLEMELERİÇ DÜZENLEMELER
 
1. 1949’da Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun İç Ulaştırma Komitesinin Karayolu Ulaşımı Çalışma Grubu üye devletlerin hükümetlerine bir tavsiye*** gönderdi ve bu tavsiyede taşıtların kullanımıyla ilgili üçüncü şahıs sorumluluk risklerini teminat altına alan sigortacılardan bu risklere karşı sigortanın mecburi olduğu ülkelere girişlerde kullanıcıların tatmin edici şekilde sigortalanmalarını sağlayacak tek tip ve pratik koşulların oluşturulması için anlaşmalar yapmalarını istemelerini rica etti.
 
2. Bu tavsiye tek tip bir sigorta belgesinin getirilmesinin bu hedefe ulaşmada en iyi yol olacağı sunucuna vardı ve çeşitli ülkelerin sigortacıları arasında imzalanacak anlaşmaların temel prensiplerini oluşturdu.
 
3. Tavsiyeye olumlu cevap veren devletlerin sigortacılarının temsilcileri Kasım 1951’de Bürolar Arası Anlaşmayı kabul ettiler ve bu anlaşma bu sigortacılar arasındaki ilişkinin temelini oluşturdu.
 
4.
a) Yaygın olarak Yeşil Kart Sistemi olarak bilinen sistemin amacı ziyaret edilen ülkenin motorlu araç üçüncü şahıs sorumluluk sigortası ile ilgili zorunlu tuttuğu kriterlerin karşılanmasını sağlayarak motorlu araçların uluslar arası dolaşımının kolaylaştırılması ve kaza durumunda o ülkenin ulusal kanun ve düzenlemelerine uygun olarak mağdura tazminat ödenmesinin garanti altına alınmasıdır.
 
b) Birleşmiş Milletler Tavsiyesini kabul eden devletlerin hükümet yetkililerine resmi olarak tanınan uluslar arası motorlu taşıt sigorta kartı (Yeşil Kart) her ziyaret edilen ülkede motorlu aracın kullanımı ile ilgili zorunlu üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kanıtıdır.
 
c) Her katılımcı ülkede:
 
- Yabancı sigorta şirketinin hasarın meydana geldiği ülke yasalarına uyması ve mağdurların zararlarının limitler dahilinde karşılanması konusunda hükümetine
- Kazaya karışan araca üçüncü şahıs sorumluluk sigortası teminatı vermiş olan üye sigortacının sorumluluğuna istinaden ziyaret edilen ülkenin bürosuna
 
çift taraflı garanti sağlamak amacıyla ulusal bir büro kurulmuş ve de resmi olarak tanınmıştır.
 
d) Bu çift taraflı kar amacı gütmeyen yetkilendirmenin bir sonucu olarak her büro kendisi ile diğer bürolar arasındaki anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kendi ulusal pazarında zorunlu motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortası işi yapmakla yetkilendirilmiş sigortacıların ortak sorumluluğu temelinde kendi bağımsız finansal yapısına sahip olmalıdır.
*** Ocak 1949’da kabul edilen ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun İç Ulaştırma Komitesinin Karayolu Ulaşımı Çalışma Grubunun kabul ettiği Karayolu Ulaşımının Kolaylaştırılması üzerine Revize Edilmiş Konsolide Kararın(R.E.4) 1’nci eki ile son halini alan 5 no’lu Tavsiye,metni Ek 1’de mevcuttur. 
5.
a) Bazı ülkeler uluslar arası karayolu trafiğini daha da kolaylaştırmak için genel olarak araç ruhsatı temelinde ilgili Bürolar arasında imzalanmış olan anlaşmalar istinaden sınırlarındaki Yeşil Kart denetlemelerini kaldırmışlardır.
 
b) 24 Nisan 1972’deki Talimatıyla Avrupa Birliği Konseyi böyle bir anlaşmanın yapılmasını üye devletlerin Bürolarına tavsiyede bulunmuş,o zamanlar Ek Bürolararası Anlaşma olarak bilinmekteydi ve bu 16 Ekim 1972’de imzalanmıştır.
 
c) Aynı prensiplere dayanan sonraki anlaşmalar diğer ülkelerin bürolarının üye olmalarına olanak sağladı ve o anlaşmalar Çok Taraflı Garanti Anlaşması adı altında 15 Mart 1991’de tek bir belgede birleştirilerek imzalanmıştır.
 
6. Bürolar arasındaki ilişkileri düzenleyen tüm şartnamelerin tek bir belgede toplanılması arzu edildiğinden Bürolar Konseyi 30 Mayıs 2002’de Rethyno(Crete)’de yapılan Genel Kurulunda bu İç Düzenlemeleri kabul etmiştir.
 
7. Lizbon(Portekiz)’deki Genel Kurul 28 Mayıs 2008’de genel olarak 5. Motorlu Taşıt Sigorta Talimatının(Talimat 2005/14/EC 11 Mayıs 2005) uygulanması ile ilgili olan ve şimdiki İç Düzenlemelerde yapılan güncellemeleri onayladı.
 
BÖLÜM 1
GENEL KURALLAR
(Zorunlu Hükümler)
 
 
Madde 1-Amaç
 
Bu İç Düzenlemelerin amacı Ulusal Sigorta Büroları arasındaki karşılıklı ilişkileri düzenlemek ve böylece 25 Ocak 1949’da Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun İç Ulaştırma Komitesinin Karayolu Ulaşımı Çalışma Grubunun kabul ettiği ve İç Ulaştırma Komitesinin 17-19 Şubat 2004 tarihlerinde yapılan 66. toplantısında kabul edilen Karayolu Ulaşımının Kolaylaştırılması üzerine Revize Edilmiş Konsolide Kararın 1’nci eki ile son durumunun alan 5 numaralı Tavsiyesinin hükümlerini geçerli kılmaktır.
 
Madde 2-Tanımlamalar
 
Bu İç Düzenlemelerin amacı ile ilgili aşağıdaki kelime ve ifadeler burada onlara atfedilen anlamlar dışında başka bir anlam taşımazlar.
 
1. Ulusal Sigorta Bürosu(bundan sonra Büro olarak anılacaktır) Bürolar Konseyi üyesi olan ve 5 No’lu Tavsiye doğrultusunda ülkesinde oluşturulmuş olan mesleki bir organizasyondur.
 
2. Sigortacı:motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortası işi yapmaya yetkili olan şirket.
 
3. Üye: bir büronun üyesi olan herhangi bir sigortacı.
 
4. Muhabir: yerleşik bulunulan ülkenin bürosunun izni ile bir veya daha fazla sigortacı tarafından o ülkede meydana gelen ve söz konusu sigortacı ya da sigortacılar tarafından bir sigorta poliçesi düzenlenmiş araçların karıştığı kazaların tedvir ve tasfiyesini yapmak amacıyla atanan herhangi bir sigortacı ya da başka bir kişi.
 
5. Araç: Ray üstünde hareket etmeyip kara seyahati amaçlı ve mekanik güç tarafından itilen herhangi bir motorlu araç veya takılı ya da takılı olmayan römork fakat sadece motorlu araç ya da römorkun kullanıldığı ülkede bunlar zorunlu sigortaya tabi ise.
 
6. Kaza:meydana geldiği ülkenin kanununa göre motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kapsamına giren ve zarar veya yaralanmaya sebebiyet veren herhangi bir olay.
 
7. Mağdur taraf:bir araş tarafından sebebiyet verilen herhangi bir zarar ya da yaralanma için tazminat talep etme hakkı bulunan kişi.
 
8. Talep:aynı kazadan doğan ve bir mağdur tarafından sunulan bir ya da daha fazla tazminat talepleri.
 
9. Sigorta poliçesi:bir üye tarafından tanzim edilen ve bir aracın kullanımı ile ilgili sorumluluk teminatı veren bir zorunlu sigorta sözleşmesi.
 
10. Yeşil Kart:Bürolar Konseyi tarafından kabul edilen maddelerden herhangi birine uygun olan uluslar arası motorlu taşıt sigorta sertifikası.
 
Madde 3-Taleplerin Tedviri
 
1. Bir büro yetkili olduğu kendi ülke sınırları içinde meydana gelen ve yabancı bir aracın karıştığı bir kazayı haber aldığında resmi bir talebin gelmesini beklemeden kaza nedenlerini araştırmaya başlar.Mümkün olabilecek en kısa zamanda Yeşil Kart’ı veya sigorta poliçesini düzenleyen sigortacıyı,eğer uygunsa ilgili yabancı büroyu bilgilendirmelidir.Tedvir bürosuna herhangi bir ihmal durumunda sorumluluk yüklenemez.
 
Eğer büro araştırmaları sırasında olaya karışan aracın sigortacısını ve bu sigortacının madde 4’ün hükümlerine uygun olarak bir muhabiri atamış olduğunun belirlerse, bu bilgiyi işlemin devam etmesi için zaman kaybetmeden muhabire iletmesi gerekir.
 
2. Yukarıda tanımlanan şartlar altındaki bir kazadan doğan bir talep alınmasından sonra eğer sigortacının bir muhabiri atanmışsa büro talebi madde 4’ün hükümlerine uygun olarak tedvir ve tasfiye edebilmesi için en kısa zamanda muhabire iletecektir.
 
Eğer atanmış bir muhabir yoksa büro en kısa zamanda Yeşil Kart’ı ya da sigorta poliçesini tanzim eden sigortacıya ya da uygunsa ilgili büroya kendisinin bir talep aldığını ve onu tedvir edeceğini ya da tedvirinin kimliğinin de bildirileceği bir temsilci tarafından yapılacağının bildirir.
 
3. Büro her bir hasarı sulh yoluyla tasfiye etmekle ya da muhtemelen tazminat ödemesini içerecek olan her ekstra adli ya da adli işlem hizmetlerini kabul etmekle yetkilidir.
 
4. Tüm talepler,büro tarafından özerk olarak,kusur,mağdurların tazminatı ve sorunlu sigorta hususlarında kazanın meydana geldiği ülkenin hukuki ve düzenleyici hükümlerine uygun biçimde ve de Yeşil Kart’ı veya sigorta poliçesinin düzenleyen sigortacının ve ilgili büronun en iyi yararı korunarak tedvir edilecektir.
 
Büro, (başka bir ülkenin yasalarına atıfta bulunsa bile) kazanın olduğu ülkedeki geçerli yasaların yorumlanması hususundaki tüm konular ve de hasarın tasfiyesi ile ilgili olarak tek yetkilidir. Bu hüküm saklı kalmak üzere, büro, talepleri olursa, sigortacıya veya ilgili büroya son karar alınmadan bilgi verecektir.
 
5. Eğer öngörülen tasfiye kazanın olduğu ülkede geçerli olan zorunlu motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kanununda belirtilen şartlar ve limitlerin üstündeyse fakat sigorta poliçesi tarafından teminat altındaysa büro bu şartların ve limitlerin üstünde kalan hasar kısmı için sigortacı ile görüşecektir.
Eğer geçerli kanun büroyu kazanın olduğu ülkedeki motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortasındaki şartlar ve limitleri aşan sözleşme garantilerini göz önünde bulundurmakla yükümlü kılıyorsa sigortacının onayı gerekli olmaz.
 
6. Birtakım sözleşme yükümlülüklerine istinaden maddi bir çıkar dolayısıyla bir temsilciye hasar olayının verilmesi kararının büro tek başına alamaz.Bunun için sigortacının veya ilgili büronun yazılı onayı gereklidir. Onay olmadan yapılacak böyle bir işlem sonucu almaya hak kazanacağı geri ödeme miktarı normal geri ödeme miktarının yarısı olacaktır.
 
Madde 4- Muhabirler
 
1. Her büro aksine kendisini diğer bürolara ya da herhangi bir ulusal hukuki ya da düzenleyici hükümlerine bağlayan bir anlaşma saklı kalmak şartıyla yetkili olduğu ülkede yerleşik muhabirlerin atanmasının kabul,ret ya da geri çekme şartlarını belirler.
Ancak,büronun bulunduğu ülkede mevcut olan motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortası işlemlerini yapmaya yetkili olan bir kuruluş için,diğer ülke bürosunun bir üyesi tarafından onay talep edildiğinde muhabirlik yapma yetkisi otomatik olarak verilecektir.
 
2. Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi büroları,2000/26/EWG talimatına göre diğer üye ülkelerin sigortacıları tarafından kendi ülkelerinde atanan hasar tedvir bürolarını,muhabir olarak tanımakla yükümlüdürler.Bu muhabirler,hasar tedvir işlemlerini anılan talimat uyarınca yerine getirdikleri ve bu paragraf uyarınca kendisine verilen sorumluluklara uydukça ve kuralları ağır şekilde ihlal etmedikçe,bu yetkileri geri alınamaz.
 
3. Sadece bir büro,bir üyesinin talebi üzerine,bir başka büroya bu büronun bulunduğu ülkede bir muhabir atanması için izin başvurusunda bulunma yetkisine sahiptir. Bu başvuru, önerilen muhabirin yetki başvurusunu kabul ettiğini gösterir belge ile birlikte fax veya e-mail olarak yapılacaktır.
 
4. Muhabir, o ülkede meydana gelen ve muhabir için yetki talep eden sigortacı tarafından sigortalanmış olan araçların karıştığı kazalarla ilgili tüm talepleri, ülkedeki geçerli hukuki ve düzenleyici hükümlere uygun olarak, muhabire tedvir yetkisi veren büro ve muhabiri için yetki talep eden sigortacı adına;
kusur, mağdurların tazminatı ve zorunlu sigorta kapsamında tedvir eder.
Eğer öngörülen tasfiye, kazanın meydana geldiği ülkenin zorunlu motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kapsamındaki geçerli şartların ve limitlerin üstüne çıkıyorsa ve aynı zamanda sigorta poliçesi kapsamında teminat sağlanıyorsa,muhabir madde 3.5’te belirtilen şartlara uymak zorundadır.
 
5. Bir muhabirin atanmasına izin veren büro, bu muhabiri, bürosu ve muhabir için yetki talep eden sigortacı adına, tedvir konusunda tek yetkili olarak kabul eder. Büro, mağdurları muhabirin yetkisi konusunda bilgilendirecek ve muhabire hasarlarla ilgili tüm ihbarların ulaşmasının sağlayacaktır. Ancak, büro her an ve de hiçbir gerekçe göstermeden bir talebin tedvirini muhabirden geri alabilir.
 
6. Her ne sebepten olursa olsun tedvir yetkisi veren büro, bir mağdurun tazminatını muhabir yerine üstlenmek durumunda kalmışsa, harcamalarını, muhabir için yetki talep eden bürodan madde 5’te belirtilen şartlara uygun olarak alacaktır.
 
7. Madde 4.4’ün hükümleri saklı kalmak kaydiyle, muhabir, kendisi için yetki talep eden sigortacı ile, mağdurlara yapılan ödemelerin rücu şartlarını ve tedvir ücretlerinin belirlenmesi konusunda özgürce hareket edebilir. Ancak bu anlaşma hiçbir büroya karşı uygulanabilir olmayacaktır.
Eğer bir muhabir, kendisi için yetki talep eden sigortacı adına madde 4.4’te belirtilen şartlara uygun olarak yaptığı tazminatlarla ilgili olarak avans ödemelerini alamıyorsa, bu ödemeler yetki iznini veren büro tarafından karşılanır.
Bu ödemeler daha sonra,madde 5’te belirtilen şartlara uygun olarak büroya söz konusu sigortacının üyesi olduğu büro tarafından geri ödenir.
 
8. Eğer bir büroya, üyelerinden birinden, bir muhabirin görevine son verilmesi konusunda bir bilgi ulaşırsa, en kısa sürede muhabire yetki veren büroya durum bildirilecektir. Muhabirin yetkisine son verilme tarihi ile ilgili karar özgürce ilgili büro tarafından saptanır.
Muhabir için tedvir yetkisi veren büro,bu yetkiyi fesh etmek istediğinde veya muhabirin yetkinin kaldırılmasını istemesi, bu durum, en kısa sürede muhabir için yetki talebinde bulunmuş olan büroya bildirilecektir. Aynı zamanda fesh kararının yürürlüğe giriş tarihi veya yetkinin ortadan kalktığı tarih, yetki talep eden büroya bildirilecektir.
 
Madde 5-Geri Ödeme Şartları
 
1. Bir büro veya büro tarafından aynı ve tek bir kaza ile ilgili taleplerin karşılanması için atadığı temsilcisi hasarı tedvir etmişse, mağdura yapılan son ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde, Yeşil Kart’ı veya poliçeyi tanzim eden büro üyesine veya ilgili büroya, fax veya e-mail yoluyla, aşağıdakileri içeren bir ödeme talebinde bulunacaktır:
 
1.1. Mağdurlara sulhen veya bir mahkeme kararı sonucu ödenen tazminat tutarları.
 
1.2 . Taleplerin tedvirinde yapılan dış harcamalar ve yargı işlemleri kapsamında ortaya çıkan ve aynı koşullar kazanın olduğu ülkedeki bir sigortacı tarafından yapılabilecek olan harcamalar.
 
1.3. Bürolar Konseyi tarafından kabul edilen şartlara uygun olarak hesaplanan ve diğer tüm giderlerin karşılanmasını sağlayacak olan bir tedvir ücreti.
Aynı bir kazadan dolayı ortaya çıkan talepler reddedilir ve bir tazminat ödemesi yapılmaksızın sonuçlandırılırsa, ortaya çıkan tutarlar 5.1.2 maddesine uygun olarak ve Bürolar Konseyi tarafından saptanmış olan asgari tedvir ücreti de madde 5.1.3 uyarınca talep edilebilir.
 
2. Başvurudan, ödeme konusu olan tutarların, mağdurun ülkesinde ve o ülke para cinsinden,ödeme talebinin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde mağdura ödenmesi gerektiği anlaşılmalıdır. İki aylık sürenin aşılması durumunda, başvuru tarihinden itibaren ve havalenin bankaya ulaşmasına kadar geçen süre için , ödenmesi gereken tutara yıllık 12% faiz uygulanacaktır.
Başvuru, ayrıca tazminat konusu olan o ülke para birimi yerine,tazminat talep eden büronun başvuru tarihinde ülkesindeki günlük döviz kuru üzerinden hesap edilerek Euro olarak ödenebileceğini öngörebilir.
 
3. Sigortalının ödemek zorunda kalacağı ve kazanın olduğu ülkedeki motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kapsamında teminat altında olmayan para cezaları,kefalet veya diğer para cezaları hiçbir durumda talep başvurularında yer almaz.
 
4. Nesnel kanıtlar da dahil olmak üzere,ödemeye konu tazminatın mağdurlara ödendiğine dair tüm belgeler,talep üzerine hızlıca ve geri ödemeyi geciktirmeyecek şekilde iletilmelidir.
 
5. Büronun aynı kazadan ortaya çıkan taleplerin hepsini karşılamadığı olasılığı dikkate alınmaksızın,5.1.1 ve 5.1.2 maddelerinde belirtilen tüm tutarların ödenmesi halinde bu maddede tanımlanan şartlara uygun olarak talep edilebilir. Şayet tazminat talebinin konusu olan ana tutar,Bürolar Konseyinin tespit ettiği tutarın üzerinde ise 5.1.3’te belirtilen tedvir ücreti de aynı şekilde talep edilebilir.
 
6. Bir tazminat başvurusunun tedvirinden sonra,bir hasarın yeniden ele alınması veya aynı hasardan dolayı başkaca taleplerin gelmesi sonucu, bu taleplerden dolayı herhangi bir tedvir ücreti ortaya çıkacak olursa ,bu tedvir ücreti, yeniden ele alınan veya başka taleplere istinaden yeniden gündeme getirilen ödeme başvurusunun yapıldığı tarihte geçerli şartlara uygun olarak hesap edilir.
 
7. Eğer bir kaza ile ilgili olarak herhangi bir tazminat talebi yapılmazsa,hiçbir tedvir ücreti talep edilemez.
 
Madde 6-Garanti Sağlama Sorumluluğu
 
 
1. Her büro kazanın meydana geldiği ülkedeki büro veya bu iş için atanmış temsilcisinin talep ettiği her tutarın üyesi tarafından ödenmesini madde 5’in hükümlerine uygun olarak garanti eder.
Eğer bir üye, madde 5’te belirtilen talep edilen tutarı iki aylık süre içinde ödemezse, bu üyenin bağlı bulunduğu büro, orada tanımlanan hükümlere istinaden, kazanın olduğu ülkedeki büronun veya bu iş için atanmış olan temsilcinin garanti çağrısı yapması üzerine bu ödemeyi üstlenir.
 
Garantör Büro, ödemenin bir ay içinde yapılmasını sağlar. Bu sürenin aşılmasından sonra, tazminata konu olan tutara, garanti talebinin yapıldığı günden itibaren tazminata konu olan tutarın ödemeyi alacak olan kişinin hesabına geçmesine kadar geçen süre için otomatik olarak 12% faiz eklenir.
Garanti talebi, madde 5 uyarınca yapılan ödeme başvurusunun iletilmesinden sonraki 12 ay içinde fax veya e-mail ile yapılmalıdır. Bu sürenin bitiminden sonra ve de olası faizleri etkilemeyecek şekilde, garantör olarak büronun sorumluluğu, üyesinden talep edilen tutar ve bu tutarın 12 ay için yıllık 12% faizi ile sınırlı olacaktır.
Ödeme başvurusunun üzerinden 2 yıldan daha fazla bir sürenin geçmesi durumunda yapılacak garanti talepleri geçersiz olacaktır.
 
 
 
BÖLÜM II
YEŞİL KART KURALLARI TEEMELİNDE
BÜROLAR ARASI SÖZLEŞMEYE DAYANAN
İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN ÖZEL KURALLAR
(İhtiyari Hükümler)
 
 
Bu bölümdeki hükümler,sadece bürolar arasındaki sözleşmeler Yeşil Kart Kurallarına dayanıyorsa geçerlidir.
 
Madde.7-Yeşil Kart Poliçelerinin Hazırlanması ve Sunulması
 
1. Her büro kendi Yeşil Kart’ının basımından sorumlu olacak veya üyelerine kartın basımı için yetki verecektir.
 
2. Her büro,üyelerini sigortalılarına verilmek üzere sadece yetkili olduğu ülkedeki araçlar için Yeşil Kart tanzim etmekle yükümlü kılar.
 
3. Büro, kendi ülkesinde bulunan her üyesine,hiçbir büronun bulunmadığı bir ülkede ilgili üyenin o ülkede yerleşik olması koşuluyla sigortalılarına Yeşil Kart tanzim etme yetkisini verebilir. Bu durum,ilgili ülkede kayıtlı olan araçlarla sınırlıdır.
 
4. Bütün Yeşil Kart’ların geçerlilik süresi, sigorta teminatının başlamasından itibaren en az 15 gündür.Eğer bir yeşil Kart,daha kısa bir süre için kesilmişse bu Yeşil Kart’ın kesilmesine izin veren büro, kartın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerli olduğu, ilgili ülkelerin bürolarına karşı teminat garantisi verir.
 
5. Eğer iki büro arasında yapılmış olan bir sözleşme madde 16.3.5 uyarınca iptal edilirse, büroların adlarına ve büroların ülke sınırları içinde kesilen tüm Yeşil Kartlar, sözleşme iptalinin yürürlüğe girmesi ile birlikte tümden geçersiz olacaktır.
 
6. Eğer bir sözleşme, madde 16.3.6 uyarınca iptal edilir veya askıya alınırsa, ilgili bürolar tarafından her bir ilgili büronun ülke sınırları içinde kullanılmak üzere verilmiş olan Yeşil Kart’ların geriye kalan geçerlilik süresi Bürolar Konseyi tarafından belirlenir.
 
 
Madde 8-Bir Yeşil Kart’ın Geçerliliğinin Onaylanması.
 
Kayıtlı olan bir Yeşil Kartın geçerliliği konusunda fax veya e-mail ile kazanın olduğu ülkedeki büro tarafından veya bu amaçla görevlendirilmiş bir temsilci tarafından bir büroya yapılan her başvuru,başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde kesin olarak cevaplandırılacaktır. Eğer bu süre zarfında başvuruya cevap verilmezse Yeşil Kart geçerli sayılacaktır.
 
Madde 9-Sahte, Yetkisiz veya Yasalara Aykırı Olarak Değiştirilmiş Yeşil Kartlar
 
Geçerli olduğu ülkede ibraz edilen ve bir büronun izni ile verilmiş olduğu bildirilen her bir Yeşil Kart,sahte,yetkisiz veya yasalara aykırı şekilde değiştirilmiş olsa bile o büronun teminat garantisi altındadır.
Fakat, büronun garantisi,bu büronun bulunduğu ülkede yasalara uygun olarak kayıtlı olmayan araçlar ile ilgili olan bir Yeşil Kart için geçerli olmaz. Madde 7.3’te tanımlanan şartlar bunun dışındadır.
 
 
BÖLÜM III
BÜROLAR ARASINDA SÖZLEŞMEYE DAYANAN İLİŞKİLERİ
VARSAYILAN SİGORTA TEMİNATLARI ESASINA GÖRE
DÜZENLEYEN ÖZEL KURALLAR
(İhtiyari Hükümler)
 
Bu bölümdeki hükümler,bürolar arasındaki ilişkiler eğer varsayılan sigorta teminatına dayanıyorsa uygulanır,bazı istisnalarla birlikte.
 
Madde 10-Büroların Sorumlulukları
 
Bu bölümdeki hükümlerin uygulandığı bürolar,ilgili büronun yetkili olduğu ülke sınırları içinde bilinen ve yerleşik olan bir aracın-araç sigortalı olsun almasın-karıştığı kazadan dolayı ortaya çıkan ve bu hükümler çerçevesinde ödenebilir tüm hasar tutarlarının tam bir mutabakat altında ödenmesini garanti ederler.
 
Madde 11-Aracın Ülkesinin Belirlenmesi
 
1. Aracın ülkesi aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:
 
1.1. Geçici ya da kalıcı olarak plaka verilmiş olan aracın üye ülkesinin toprakları.
 
1.2. Bir araç türü için tescil gerekmiyorsa ama araç bir sigorta plakası veya bir plaka yerine geçen bir işaret taşıyorsa, o sigorta plakası veya o işaretin tanzim edildiği ülke.
 
1.3. Eğer belli bir araç tipi için plaka, sigorta pulu veya işaret gerekmiyorsa, bu aracın sahibinin sürekli ikamet ettiği ülke o aracın ülkesidir.
 
2.Eğer plaka taşıması gereken kazaya uğramış bir araç plakasız ise veya yasal bir plakaya sahip değilse, kazanın meydana geldiği ülke, bu hasardan dolayı ortaya çıkan taleplerin tasfiyesi açısından,aracın ülkesi kabul edilir.
 
Madde 12-İstisnalar
 
Bu bölümdeki hükümler aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
 
1. Bu bölümün hükümlerine tabi olan ülkelerin büroları dışında diğer ülkelerde kayıtlı olan ve bu büroların bir üyesi tarafından Yeşil Kart verilmiş olan araçlar. Yeşil Kart sahibi bir aracın kazaya karışması sonucu, ilgili büro Bölüm II’de tanımlanan kurallara uygun olarak hareket edecektir.
 
2. Belirli kişilere ait olan ve kayıtlı oldukları ülkenin, diğer ülkelerde bir organizasyonu veya başkaca kuruluşları,kazanın olduğu ülkede geçerli hükümlere göre mağdurların tazmini ile görevlendirdiği araçlar.
 
3. Her üye ülke tarafından listesi belirlenen ve diğer üye ülkelere ve Komisyona da duyurulan belirli araç türleri ya da özel plakalı olan belirli araçlar.
Paragraf 2 ve 3’te adı geçen araç listesi ve diğer ülkelerdeki organizasyonların veya kuruluşların listesi her bir ülke tarafından belirlenir ve ülkenin bürosu tarafından Bürolar Konseyine bildirilir.
 
 
Madde 13-Bir Aracın Yerleşik Olduğu Ülke Sınırının Teyidi
 
Kazanın olduğu ülkenin bürosunun veya bu amaçla atanmış olan temsilcinin fax veya e-mail ile aracın yerleşik olduğu ülkenin teyit başvurusu ilgili büro tarafından,başvuru tarihinden itibaren üç aylık bir süre içinde kesin olarak cevaplandırılmalıdır. Bu süre içinde herhangi bir cevap gelmemesi halinde,
ilgili büronun bulunduğu ülke, o aracın yerleşik olduğu ülke diye teyidin olduğu varsayılır. 
 
Madde 14-Garanti Süresi
 
Bürolar tüm araçlar için, madde 10’un hükümlerine göre, diğer bürolarla karşılıklı imzalanan anlaşmalar kapsamında Bürolar Konseyine de bilgi vererek garantinin süresini kısıtlayabilirler.
 
Madde 15-Varsayılan Bir Sigorta Teminatı Temelinde Tek Taraflı Garanti Uygulaması
 
Başka şekilde yasal hükümler bulunmadığı sürece,bürolar çok taraflı ilişkileri kapsamında bu bölümün tek taraflı kullanımını kararlaştırabilirler.
 
 
 
BÖLÜM IV
ULUSAL SİGORTA BÜROLARI ARASINDA
YAPILMIŞ OLAN ANLAŞMALARI DÜZENLEYEN
KURALLAR
(Zorunlu Hükümler)
 
 
Madde 16-Çift Taraflı Sözleşmeler-Şartlar
 
1. Bürolar,kendi aralarında yapacakları çok taraflı anlaşmalarla,karşılıklı ilişkilerine uygun olarak,bu anlaşmalar çerçevesinde, İç Düzenlemeler’in zorunlu şartlarına ve burada belirtilen ihtiyari hükümlerine bağlı kalacakları konusunda birbirlerine sorumluluk yüklerler.
 
2. Bu anlaşmalar, sözleşme yapan bürolar tarafından üç nüsha olarak hazırlanır ve imzalanır. Bu nüshalardan birer tanesi bürolarda kalır. Üçüncü kopya Bürolar Konseyine gönderilir. Bürolar Konseyi,ilgili taraflarla danıştıktan sonra,bu bürolara anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihini bildirir.
 
3.Bu tür anlaşmalar aşağıda belirtilen hükümleri kapsar:
 
3.1. Anlaşma yapan büroların,Bürolar Konsey’i üyesi olarak konumlarının ve yetkili oldukları ülke sınırlarının bildirildiği kimlik tanımı.
3.2. İç Düzenlemelerin zorunlu hükümlerine uyacaklarına dair sorumluluk taahhüdü.
 
3.3. Karşılıklı olarak belirledikleri ve üzerinde anlaştıkları ihtiyari hükümlere uyacaklarına dair sorumluluk taahhüdü.
 
3.4. Büroların ve üyelerinin,taleplerin sulhen tedviri konusunda ve İç Düzenlemeler kapsamında , muhtemelen bir kaza sonucu hasar ödemesini gerektirecek ekstra adli ve adli işlemin hizmetini kabul ettiklerine dair kendi adlarına düzenlenen karşılıklı vekaletnameler.
 
3.5. Anlaşmayı imzalayan her bir büronun,karşı tarafa ve de Bürolar Konseyine bildirmek koşuluyla, 12 aylık bir iptal ihbarının yerine getirilerek anlaşmayı fesh hakkı saklı kalmak üzere,anlaşmanın sınırsız geçerlilik süresi.
 
3.6. Anlaşmayı imzalayan taraflardan birinin Bürolar Konseyindeki üyeliğinin sona ermesi veya üyeliğin askıya alınması durumunda anlaşma otomatik olarak fesh olunur veya yürürlükten kalkar.
 
4.Bu anlaşmanın bir örneği ek III ‘te bulunmaktadır.
 
Madde 17-İstisna
 
1. Madde 16 göz önüne alınmaksızın, Avrupa Ekonomik Topluluğu üye ülkelerin büroları, 24 Nisan 1972 tarihli 72/166/EEC numaralı Talimatının 2.maddesi uyarınca, bu İç Düzenlemeler’i karşılıklı olarak tanıdıklarını,Bürolar Konseyinin AB Komisyonu ile birlikte yürürlüğe giriş tarihini belirleyeceği çok tarflı bir anlaşmayla onaylayacaklardır.
 
 2. Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi olmayan ülkelerin büroları, Bürolar Konseyi anayasasında tasdik edildiği üzere, bu çok taraflı anlaşmaya, yetkili komite tarafından belirlenen şartları yerine getirerek katılabilirler.
 
 
 
BÖLÜM V
İÇ DÜZENLEMELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
İLE İLGİLİ İŞLEMLER
(Zorunlu Hükümler)
 
 
Madde18-İşlem
 
1. Bu düzenlemelerle ilgili her değişiklik için Bürolar Konseyi’nin Genel Kurul’u yetkilidir.
 
2. Aşağıda belirtilen durumlarda yukarıdaki hüküm geçerli olmaz:
 
a) Bölüm III’te tanımlanan hükümlerde yapılacak her bir değişiklik için, Bürolar Konsey’i anayasasında onaylandığı gibi, sadece ilgili komite yetkilidir. Bu hükümler, bu komitenin üyeleri olmamalarına rağmen, diğer bürolarla olan anlaşmalı ilişkileri konusunda Bölüm III’ü kullanmayı seçmiş olan bürolar için bağlayıcıdır ve
 
b)Madde 4.2’de yapılacak her bir değişiklik için yalnızca Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkelerin büroları yetkilidir.
 
 
BÖLÜM VI
BÜROLARARASI ANLAŞMAZLIKLARIN
ÇÖZÜMÜ
(Zorunlu Hükümler)
 
 
Madde 19-Bürolararası Anlaşmazlıkların Çözümü
 
İç Düzenlemelerden kaynaklanan veya İç Düzenlemelerle bağlantılı olan her bir anlaşmazlık arabuluculuk ya da hakemlik işlemi kapsamında çözümlenir.
 
Arabuluculuk ve hakemliğin kuralları Bürolar Konseyi Genel Kurulunda Onaylanan,ayrı bir hükümde belirtilir.
 
 
BÖLÜM VII
YÜRRLÜĞE GİRİŞ
(Zorunlu Hükümler)
 
 
 
Madde 20-Yürürlüğe Giriş
 
1. Bu İç Düzenlemelerin hükümleri 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren 30 Mayıs 2002’de Rethymno’da kararlaştırılmış olan versiyonun yerine geçecektir.
 
2. Madde 20.1 dikkate alınmaksızın, madde 11, 12.3 ve 14 geçmişe dönük olarak 11 Haziran 2007’den sonra meydana gelen kazalar için geçerli olacaktır.
 
 
EKLER
 
Ek 1: 5 No’lu Tavsiye
 
Ek 2:24 Nisan 1972 tarihli Talimat(72/166/EEC)
 
EK 3:Bürolararası örnek anlaşma(bkz. Takip eden sayfa)

 
BÜYÜKDERE CD. OYA SOK. DEVRAN APT. 2/1 | 34394 GAYRETTEPE | MECIDIYEKÖY | İSTANBUL
TEL: + 90 ( 212 ) 217 59 68 | FAX: + 90 ( 212 ) 217 59 72 | www.tmtb.org.tr | mail: [email protected]
 
Yurtdışında Türk Araç Kaza Bildirimi Yurtiçinde Yabancı Araç Kaza Bildirimi TMTB TMTB Yurtiçinde Yabancı Araç Kazaları Yurtdışında Türk Araç Kazaları