YABANCI PLAKALI MOTORLU ARAÇLARIN HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKYABANCI PLAKALI MOTORLU KARA TAŞITLARININ ÜLKEMİZDE İŞLETİLMESİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUK İÇİN YAPTIRILACAK SİGORTAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Yayımlandığı Resmi Gazete: 13.07.2011 – 27993
Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1
(1) Bu Yönetmeliğin amacı yabancı plakalı motorlu kara taşıtlarının ülkemizde işletilmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluk için yaptırılacak sigortaya ilişkin usul ve esasların tespit edilmesidir.

(2) Bu Yönetmelik yabancı plakalı motorlu kara taşıtlarını kapsar.
(3) Ülkemizin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar veya ilgili mevzuat çerçevesinde bu Yönetmelik uyarınca yaptırılması gereken sorumluluk sigortasından muaf tutulan motorlu kara taşıtları ve kişilerin tâbi olduğu mevzuat hükümleri saklıdır.

Dayanak
MADDE 2
(1) Bu Yönetmelik 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3
(1) Bu Yönetmelikte yer alan,

a) Büro: 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile kurulan ve söz konusu Yönetmelik çerçevesinde faaliyette bulunan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunu,
b) Motorlu Kara Taşıtı: Karayollarında insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan ve makine gücü ile işletilen taşıtı,
c) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
ç) Zorunlu Trafik Sigortası: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği ülkemizde kayıtlı motorlu kara taşıtlarının işletilmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluk için düzenlenen sorumluluk sigortasını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Sigorta zorunluluğu
MADDE 4
(1) Ülkemize girecek yabancı plakalı motorlu kara taşıtlarının işletilmesi nedeniyle üçüncü şahıslara verilecek zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluk için, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, zorunlu trafik sigortası veya bu sigortayla eşdeğer bir sigorta teminatının bulunması zorunludur.

Sigorta kontrolü
MADDE 5
(1) Yabancı plakalı motorlu kara taşıtlarının bu Yönetmelik kapsamında bir sigorta teminatına sahip olup olmadıkları ülkemize girişleri esnasında ilgili mevzuat ile yetkilendirilen personel tarafından kontrol edilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sigorta teminatı sağlamak üzere ülkemiz sınırında poliçe düzenlenme esasları Müsteşarlıkça düzenlenir.
(3) Bu madde kapsamında bir sigorta teminatı bulunmayan motorlu kara taşıtlarının ülkemize girmelerine izin verilmez.

Sigorta zorunluluğunun aranmayacağı durumlar
MADDE 6
(1) Aşağıdaki motorlu kara taşıtlarının ülkemize girişleri esnasında zorunlu trafik sigortası yaptırma zorunluluğu aranmaz:

a) Ülkemizin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar çerçevesinde bu Yönetmelik kapsamındaki sigorta teminatına sahip olduğu belgelenen motorlu kara taşıtları,
b) Bu Yönetmelik ile aranan sigorta teminatını sağlamak üzere Büro tarafından ilgili yabancı ülke yetkili makamlarıyla akdedilen ve Müsteşarlıkça onaylanan anlaşmalar çerçevesinde sigorta teminatına sahip olduğu belgelenen motorlu kara taşıtları.
(2) Ülkemizin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar veya ilgili mevzuat çerçevesinde bu Yönetmelik uyarınca yaptırılması gereken sorumluluk sigortasından muaf tutulan motorlu kara taşıtları ve kişilerin tâbi olduğu mevzuat hükümleri saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hükümler

Büro tarafından akdedilen anlaşmalar
MADDE 7
(1) Büro bu Yönetmelik ile aranan sigorta teminatını sunmak üzere ilgili yabancı ülke yetkili kurumlarıyla her türlü anlaşmayı yapmaya yetkilidir.
(2) Büro tarafından bu amaçla akdedilen anlaşmalar Müsteşarlığın onayı ile geçerlik kazanır ve anlaşma uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için keyfiyet ilgili kurumlara Müsteşarlıkça iletilir.

Büro tarafından akdedilen anlaşmaların asgari içeriği
MADDE 8
(1) Büro tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde akdedilen anlaşmalarda karşılıklı olarak sigorta yükümlülüğünün kaldırılması, tazminat ödemelerinin garanti altına alınması, hasar tedvir ve tasfiyesi, tazminat bedellerinin transferi ve bu bağlamda tazminat bedellerinin serbest transfer edilebilirliğini tevsik eden ilgili kurumların taahhütleri ve gerekli görülen diğer hususlar yer alır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Yönetmelikten önce akdedilen anlaşmalar
GEÇİCİ MADDE 1
(1) Büro tarafından müzakereleri sürdürülen bu Yönetmelik konusuna dahil anlaşmalar bu Yönetmelikteki usul ve esaslara tabiidir.

Yürürlük
MADDE 9
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


 
BÜYÜKDERE CD. OYA SOK. DEVRAN APT. 2/1 | 34394 GAYRETTEPE | MECIDIYEKÖY | İSTANBUL
TEL: + 90 ( 212 ) 217 59 68 | FAX: + 90 ( 212 ) 217 59 72 | www.tmtb.org.tr | mail: [email protected]
 
Yurtdışında Türk Araç Kaza Bildirimi Yurtiçinde Yabancı Araç Kaza Bildirimi TMTB TMTB Yurtiçinde Yabancı Araç Kazaları Yurtdışında Türk Araç Kazaları