TARİFE - TALİMAT01 Ocak 2018 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA
TARİFE VE TALİMATI

Yeşil Kart Sertifikası’na ait sigorta sözleşmesi ile sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın ikinci maddesinde belirtilen istisnanın hilafına sigortalıyı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun (TMTB) üyesi bulunduğu Yeşil Kart Sistemi dâhilindeki yabancı ülkelerde motorlu aracın işletilmesinden ötürü meydana gelecek sorumluluk hallerinden dolayı, olayın meydana geldiği ülkenin zorunlu mali sorumluluk sigortası limitleri dâhilinde güvence altına alır.

Aşağıdaki özel şartlar Yeşil Kart uygulamalarında ve sigortalı ile sigortacı arasındaki ihtilaflarda öncelikle uygulanır.

I-YILLIK PRİM TARİFESİ:                                                                                 

Araç
Grup
Kodu
Araç
Kategori
Kodu
 
Araç Grubu *
PRİMLER (EURO)
Özel
Tüzel
01
A
Otomobil
225
225
02
A1
Taksi
500
500
03
M
Minibüs (Sürücü dahil 10-17 koltuk)
550
550
04
M1
Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk)
700
700
05
E
Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)
850
850
06
C1
Kamyonet
500
500
07
C
Kamyon
1.250
1.250
08
H
İş Makinesi
300
300
09
H1
Traktör
50
50
10
F
Römork (**) 
100
100
11
B
Motosiklet ve Yük Motosikleti
180
180
12
C
Tanker
1.250
1.250
13
C
Çekici
1.250
1.250
14
G
Özel Amaçlı Taşıt
700
700
15
K
Tarım Makinesi
300
300

( ** ) Bu Tarife ve Talimatta belirtilen Römork araç grubu, insan taşımada kullanılmayan römorkları ifade etmektedir. İnsan taşımada kullanılan römorklar Özel Amaçlı Taşıt kategorisinde değerlendirilecektir.

NOT: Yeşil Kart poliçesi araç kategori kodları ile Trafik poliçesi araç katagori kodlarının birebir aynı olması için aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve 17.06.2015 tarihinde yürürlüğe alınmıştır.

1) 03,04,05 Araç gruplarındaki sürücü dahil koltuk sayısı güncellenmiştir.

2) Karavan araç grubu , Özel amaçlı taşıt araç grubu içerisine dahil edilmiştir.

3) Araç grup kodu 15'in tanımı Tarım Makinesi olarak güncellenmiş ve primi özel / tüzel kişiler için 300 EURO olarak belirlenmiştir.

II - İNDİRİMLER / ARTIRIMLAR

1. HASARSIZLIK İNDİRİMİ / HASARLILIK ARTIRIMI

Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı bu maddede yer alan basamak esasına göre uygulanır.

Basamak No
Hasarsızlık İndirimi (%)
Prim Artırımı (%)
7
20
-
6
15
-
5
10
-
4
-
-
3
-
20
2
-
40
1
-
60

İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen dördüncü basamak uygulanır.

Biten yıllık sigorta dönemi içinde herhangi bir tazminat talebinin yapılmadığı durumda, yenilenecek sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirim oranı, biten sözleşmeye göre bir üst basamaktan belirlenir.
Diğer taraftan, sona eren sigorta sözleşmesinin süresi içinde meydana gelmiş her bir ayrı tazminat talebi için, yapılacak yenilemede uygulanacak prim artırımı, biten sözleşmenin bir alt basamağına göre belirlenir.
Prim basamağının tespitinin ardından poliçenin yürürlükte olduğu dönem içinde biten poliçe dönemine ilişkin hasar bildiriminin yapılması halinde; yürürlükteki poliçe, söz konusu duruma göre primli olarak düzeltilir ve bu durum yenileme poliçede bir alt basamaktan işlem yapılmak üzere dikkate alınır.
Prim indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

Bir araç işletenine ait birden fazla motorlu aracın bulunması ya da birden fazla motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, her bir araç için ayrı sigorta sözleşmesi yaptırılır ve uygulanacak olan prim basamağı her bir araç için münferit olarak tespit edilir.

Prim basamağının tespiti amacıyla, sigortalı; adına tescili yapılmış araçlarda araç ruhsat suretini, satışı gerçekleşen ancak henüz adına tescil edilmeyen araçlarda noter satış senedini veya faturayı veya sigorta şirketi tarafından talep edilecek gerekli belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür.

Sigortalıya ait son poliçe bilgilerinin sigortacı tarafından SBM veri tabanından kontrol edilememesi durumunda sigortalı, son poliçe örneğini sigorta yaptıracağı şirkete ibraz eder.

Sigorta şirketi, sigortalı tarafından ibraz edilen belgelere ve SBM’ den alacağı hasar durum belgesine bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak indirim ve artırım oranlarını belirler.
Prim basamağının tespiti amacıyla araç satış işlemini gösterir belgenin veya araç ruhsat suretinin ve gerekli durumlarda son poliçe örneğinin ibraz edilememesi durumunda prim basamağı, prim artırımı en yüksek olan basamakta yer alan prim oranına göre hesaplanır.

Sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle prim artırımı uyguladıkları takdirde, sigorta sözleşmesinin üzerine hasar durum belgesinin tarih ve sayısını yazmak ve hasar durum belgelerini belge olarak veya elektronik ortamda en az üç yıl saklamak zorundadır.

İndirim ve artırım oranları, sigorta primine toplanarak uygulanmayıp ardı ardına uygulanır.

Kısa süreli sigorta ve kısa süreli sigorta sözleşmesini müteakip düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesinin yıllık olması durumunda hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Ancak, bu sözleşmelere hasar nedeniyle prim artırımı uygulaması yapılır.
 
2. FİLOYA ÖZEL İNDİRİM / ARTIRIM 
 
Aynı vergi numarası , tc numarası altında toplanmak kaydıyla herhangi bir işletene ait araç sayısı beş ve üzerinde olan ve kullanım tarzı ayırımı yapılmaksızın kişi/kuruluş Filo olarak nitelenir ve düzenlenecek Yeşil Kart Sigortalarına aşağıda belirtilen oranlara karşılık gelen tarife uygulamaları yapılır.
 
Belirtilen tarife uygulaması, işletenin sigortalı/sigorta ettiren sıfatlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu tespit edilmiş olup, işletenin Büro nezdinde mevcut geçmiş son üç yıla ait Hasar/Prim Oranının “underwriting year” esasına göre elde edilen sonuçları üzerine kuruludur.
 
Buna göre, adı geçen yönteme uygun Hasar/Prim Oranı anılan son üç yılın her döneminde:
 
-          % 0 - % 50.00 arasında olan işletenlere % 20 indirim,
-          % 50.01 - % 75.00 arasında olan işletenlere % 10 indirim,
-          % 80 ve üzerinde olan işletenlere % 30 artırım
 
şeklinde uygulanır.
 
3.  Hasarsızlık İndirimi / Hasarlılık Artırımı ile Filoya Özel İndirim / Artırımın aynı işletene ait araçta birleşmesi
halinde sigorta primi, yukarıda belirtilen hak kazanılmış her türlü indirim veya artırımın birbirleri üzerinden uygulanması sonucu elde edilir.
 
4.  Filoya Özel İndirim / Artırıma konu olan araçlar için, işbu Tarifede öngörülen Kısa Süreli Prim Tarifesi
 uygulanabilir.

 
III - KISA SÜRELİ PRİM TARİFESİ
 
Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 20’sinden az olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen oranlara göre tespit edilir.

15 güne kadar sigortalarda yıllık primin %20'si

1 aya kadar sigortalarda yıllık primin %25'i

2 aya kadar sigortalarda yıllık primin %35'i

3 aya kadar sigortalarda yıllık primin %45'i

4 aya kadar sigortalarda yıllık primin %55'i

5 aya kadar sigortalarda yıllık primin %65'i

6 aya kadar sigortalarda yıllık primin %75'i 
6 ayı geçen sigortalarda yıllık primin tamamı alınır.
 
IV - TALİMATLAR

1) Sigortalanacak olan taşıtın ruhsatnamesinde kayıtlı kategorisi:

Yeşil Kart Sertifikalarına yukarıdaki tarifenin araç kategori kodu bölümünde belirtilen kodlar yazılacak olup, araç grup kodu bölümünde belirtilen kodlar verilerin SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) sistemine aktarımında kullanılacaktır.

2) Yeşil Kartın süre başlangıcı ve sonu hanelerindeki tek rakamlı gün ve ayların önüne sıfır rakamı konulacaktır. (1.1.2013 yerine 01.01.2013 gibi)

3) İkinci nüsha veya müteakip Yeşil Kart tanzimlerinde vade başlangıcı için tanzim tarihi vade sonu için ise, asıl Yeşil Kartın bitiş tarihi esas alınmalıdır.

Kayıp, çalıntı ve diğer zorunlu nedenlerden dolayı sigortalının Yeşil Kart orijinalini iade etmesinin mümkün olmadığı hallerde, sigortalıya yeni Yeşil Kart sigorta sertifikası tanzim edilebilmesi için, sigortalı tarafından kayıp veya çalıntı olduğu iddia edilen Yeşil Kartın ayrıntılarına da yer verildiği resmi otoritelerce tutulan bir tutanağın sigortacıya ibrazı gerekmektedir

4) Sigortalıya verilmeden önce tanzim sırasında sigortacı tarafından battal edilen veya mebdeinden iptal edilen Yeşil Kart asılları, bu işlemi yapan sigortacı tarafından saklanır. Ancak, battal veya iptal edilen yeşil kart sertifikasının TMTB tarafından talep edilmesi halinde, ilgili sigorta şirketi işbu kayıtları gecikmeksizin Büro’ya ulaştırmak zorundadır.

5) Türk plakalı olmayan ( yabancı plakalı ) araçlara Yeşil Kart tanzim edilemez.

6) Yeşil Kart Zeyilleri ve buna bağlı Yeşil Kart Sertifikaları tanzim edilirken sigortalı hanesine aracın ruhsat sahibinin ismine ve hemen altında da sigorta ettiren ibaresi ile aracı işletenin ismine ve adresine yer verilmesi ve aracın işleteni olduğunu ispatlar noterden tasdikli belgenin de zeyilname ekinde ilgili sigorta şirketince saklanması gerekir. İşletenin adına yer verilen Yeşil Kartlarda vade başlangıç tarihi hiçbir halde kira sözleşmesindeki başlangıç tarihinden önce olamaz. (İşleten sıfatının dikkate alınabilmesi için en az bir yıl süreli noter tasdikli kira sözleşmesinin olması gerekmektedir.)

7) Trafikten men ve noterden satış halleri dâhil Yeşil Kartlar hiçbir halde başka bir araca ve kişiye devredilemez. 
 
V - İPTAL İŞLEMLERİ
 
1) Sigortalı aracın satılması durumunda sigorta sözleşmesi, noter satış senedi tarihinden itibaren sona erer. Satışı izleyen on gün içinde sigorta ettiren durumu sigortacıya bildirmek zorundadır. Satış senedi eline ulaşan sigortacı, sözleşmeyi noter satış tarihinden itibaren sonlandırır ve işlemeyen süreye ait sigorta ücretini gün esası üzerinden hesap ederek sigorta ettirene iade eder.

Sigortalı aracın trafikten çekilmesi (plakanın terkini) durumunda da sigorta sözleşmesi, resmi işlemin yapıldığı tarihten itibaren yukarıda belirtilen kurallar dâhilinde sonlandırılır.

Sigortalının / işletenin / sigorta ettirenin değişmesi durumunda mevcut sigorta sözleşmesi mutlak surette sona erer ve hiçbir durumda yeni işletenin / sigortalının adına sürdürülemez.

Yukarıda belirtilen işlemlerin tümünde Yeşil Kart Sertifikası asılları sigorta ettirenden alınarak sigortacı nezdinde saklanır.
Adı geçen sertifika aslının TMTB tarafından talep edilmesi halinde ilgili sertifika aslı derhal TMTB’ye ulaştırılacaktır.

Satış ve terkin ve de işletenin değişmesi dışındaki hallerde Yeşil Kartın sigortacıya iade edildiği tarih dikkate alınarak kısa süreli prim tarifesi esasına göre prim iadesi yapılır.

2) Noter satışı ve aracın trafikten kaydının silinmesi haricinde, kısa süreli Yeşil Kartlar ile tanzim tarihinden itibaren süresi altı ayı geçen Yeşil Kartlar iptal edilip prim iadesi yapılamaz.

Yeşil Kart Sertifikalarının iptali için, sigortacı tarafından Yeşil Kart poliçesi ve zeyilnamelerine bağlı tüm Yeşil Kart Sertifikası asıllarının sigortalıdan alınması gerekmektedir. Kayıp, çalıntı nedeniyle sigortalının Yeşil Kart orijinalini iade etmesinin mümkün olmadığı hallerde Yeşil kartın iptali için,
Yeşil Kartın ayrıntılarına da yer verildiği resmi otoritelerce tutulan bir tutanağın sigortacıya ibrazı gerekmektedir.

3) Mevcut çekiciye ait sigorta sertifikasının sonlandırılması, kendine bağlı römorklara ait sigortaların sonlandırılmasını gerektirmez.

4) Sigorta şirketleri, Yeşil Kart sigortası poliçelerini on-line ve SBM üzerinden düzenlemek ve Yeşil Kart sigortasına ilişkin verilerini gerçek zamanlı olarak SBM sistemine kaydetmekle yükümlüdür.

5) Yeşil Kart sigorta sertifikası düzenleme yetkisine sahip TMTB üyesi, düzenlediği bir yeşil kart sigorta sertifikasını işbu Tarife ve Talimatta ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen kurallara aykırı olarak iptal ederse; bu durumda anılan Yeşil Kart sigorta sertifikasından dolayı yapılan tazminat talepleri Havuz retrosesyon hesabı dışında tutularak, doğrudan aykırı iptal işlemini yapan üye tarafından karşılanır. 
 
VI - SİGORTA ÜCRETİ

1) Yeşil Kart sigortası primleri peşin olarak tahsil edilir.
Ancak, Büro üyesi sigorta şirketleri, Yeşil Kart Reasürans Havuzu Kuruluş ve Çalışma İlkeleri dahilinde kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek ve adı geçen ilkelere aykırı davranmamak kaydıyla, Yeşil Kart sigortasına ait sigorta ücretini taksitlendirebilir.
2) Sigorta ücretinin taksitlendirilmesi halinde, sigorta ücreti taksidinin ödenmemesi nedeniyle Yeşil Kart sigorta sertifikası iptal edilemez.

VII - SON HÜKÜMLER

1) Burada yer almayan hususlarda Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının kabili tatbik hükümleri geçerli olur.

2) Yeşil Kart Sigorta Tarife ve Talimatı’nın yorumlanmasında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu yetkilidir.

VIII - UYGULAMA

Bu Tarife ve Talimat 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanır.

 
BÜYÜKDERE CD. OYA SOK. DEVRAN APT. 2/1 | 34394 GAYRETTEPE | MECIDIYEKÖY | İSTANBUL
TEL: + 90 ( 212 ) 217 59 68 | FAX: + 90 ( 212 ) 217 59 72 | www.tmtb.org.tr | mail: [email protected]
 
Yurtdışında Türk Araç Kaza Bildirimi Yurtiçinde Yabancı Araç Kaza Bildirimi TMTB TMTB Yurtiçinde Yabancı Araç Kazaları Yurtdışında Türk Araç Kazaları