ULUSLARARASI HASAR TEMSİLCİLERİUluslararası Hasar Temsilcilerinde Aranacak Nitelikler

1. Motorlu araçların kullanımıyla ilgili olarak üçüncü şahıs zorunlu sorumluluk sigortası yapma yetkisine sahip bir sigorta şirketi olmalıdır.

2. Sigortacı olmayan uluslararası hasar temsilcileri açısından aşağıda belirtilen niteliklere sahip olunmalıdır:

2.1. Şirketler hukukuna göre kurulmuş merkezleri Türkiye’de bulunan limited veya anonim şirketi olmak ve sigortacılıkla bağdaşmayan işlerle iştigal etmiyor olmak,

2.2. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmak,

2.3. Şirket türüne göre asgari sermaye miktarı Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen tutardan az olmamak üzere 25.000 TL. Olmak,

2.4. Fiziksel, teknik ve idari alt yapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olmak,

2.5. Uluslararası Hasar Temsilciği faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkilileri, gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yetkilileri aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:

a. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahkum edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş veya ceza almamış olmak,
b. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmak.

2.6. Uluslararası Hasar Temsilciği faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden hasar işlemleri bakımından şirketini temsil ve ilzama yetkili olanların aşağıda belirtilen nitelikleri taşıması gerekir:

a. Türkiye'de yerleşik olmak,
b. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c. 2.5’in (a) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olmak,
d. İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmak,
e. En az lise veya dengi okul mezunu olmak ve Sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde en az iki yıl mesleki deneyim kazanılmış olmak.

(Ancak, en az 2 yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan veya dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

2.7. Uluslararası Hasar Temsilciği faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır.

2.8. Yeşil Kart Sistemi hakkında bilgi sahibi olmalı, İç Düzenlemeler ve Bürolar Konseyi’nin aldığı kararları uygulayabilecek düzeyde bulunmalıdır.

2.9. Türkiye’de hasarın giderimi için gerekli teknik personel ile doktor, avukat eksper, aktüer vb. türde uzman kişi ya da kişileri bünyesinde bulundurmalı
veya o kişilere ulaşabilecek organizasyona sahip olduğunu kanıtlayabilmelidir.

2.10. Yabancı ülkelerle olan iletişimde İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az birinde yazışma yapabilecek düzeyde olmalıdır.

2.11. Zarar görene, yasal süresi içinde tazminat ödemesi yapabilecek mali yeterliliğe sahip olmalıdır.

2.12. Uluslararası hasar temsilcilerinin atanması talebinin Ulusal Büro tarafından kabulü halinde TMTB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Kefalet Akçesi”
uluslararası hasar temsilcileri faaliyetlerine başlamadan önce TMTB hesabına yatırılmalıdır. Ayrıca uluslararası hasar temsilcileri, TMTB
tarafından verilen hizmetler ile ilgili olarak TMTB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “aidat”’ı her yıl TMTB’ye ödemelidir.

Uluslararası Hasar Temsilcisi Adaylarının İbraz Etmesi Gereken Belgeler

1. Sigortacı olmayan tüzel kişi uluslararası hasar temsilcilerinden istenen belgeler:

1.1. Ticaret sicil gazetesi,
1.2. Şirket ana sözleşmesi (ana sözleşmesinde uluslararası hasar temsilciliği yapabileceğine dair hüküm bulunması gerekmektedir),
1.3. Vergi levhası sureti,
1.4. İflas, konkordato belgesi,
1.5. Taahhütname(Ek-1),
1.6. (Yabancı sigorta şirketi ile uluslararası hasar temsilciliği sözleşmesi yapılmış ise) Yabancı sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti,
1.7. Telefon/e-posta vb. bilgiler için beyan,

2. Sigortacı olmayan tüzel kişi uluslararası hasar temsilcilerinin müdür ve yetkililerinden istenen belgeler:

2.1. İkametgah belgesi(ev adresi),
2.2. Vukuatlı nüfus kayıt sureti,
2.3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi,
2.4. İflas, konkordato beyanı,
2.5. En son mezun olunan okul diploma sureti,
2.6. Taahhütname(Ek-1),
2.7. SGK kaydı.

3. Teknik personel için istenen belgeler:

3.1. İkametgah belgesi(ev adresi),
3.2. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti,
3.3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi,
3.4. İflas, konkordato beyanı,
3.5. En son mezun olunan okul diploma sureti,
3.6. SGK kaydı.

4. Tüzel kişi uluslararası hasar temsilcilerinin gerçek kişi ortakları için istenen belgeler:

4.1. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti,
4.2. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi,
4.3. İflas, konkordato beyanı,
4.4. Taahhütname(Ek-1).

5. Tüzel kişi uluslararası hasar temsilcilerinin tüzel kişi ortakları için istenen belgeler:

5.1. İflas, konkordato beyanı.

6. Sigortacı olmayan uluslararası hasar temsilcilerinin Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından verilecek eğitimi tamamlamış ve eğitim sonrasında verilecek sertifikalarını almış olmaları gerekmektedir.

7. İstenen tüm belgelerin düzenleme tarihi altı aydan eski olmamalıdır.

8. Kuruluş bünyesinde istihdam edilen personelin isim ve unvanlarının yer aldığı organizasyon şeması ile kuruluş bünyesinde istihdam edilmemiş sözleşmeli uzman kişilere (doktor, avukat, eksper, aktüer vb.) ait isim listelerinin TMTB’ye sunulması gerekmektedir.

9. Yabancı dil bilen personelin dil yeterliliği konusunda ulusal veya uluslararası kuruluşlarca genel kabul gören belgesinin TMTB’ye sunulması gerekmektedir.

Uluslararası Hasar Temsilcisi Atama Talebinin Yapılması, Kabul veya Reddi ile İlgili İşlemler

1. Uluslararası hasar temsilciliği atama talebi, yabancı sigortacının bulunduğu ülkenin bürosu tarafından yazılı olarak e-posta veya faksla TMTB’ye yapılır. Talep yazısına, uluslararası hasar temsilcisi adayının teklifi kabul ettiğine dair yazısı da eklenir.

2. Uluslararası hasar temsilcisi olarak atanması talep edilen şirket TMTB’ye üye bir sigortacı ise bu talep otomatik olarak kabul edilir.

3. TMTB kendisine yapılan herhangi bir uluslararası hasar temsilciliği talebini üç ay içinde onaylar veya reddeder ve bu kararını onay talep eden Büro’ya ve ilgili ULUSLARARASI HASAR TEMSİLCİSİ’ne bildirir.

4. Bürolar Konseyi’ne geçici üye olan ülke bürosunun uluslararası hasar temsilcisi atama talebi geri çevrilir.

5. TMTB’nin yapılan uluslararası hasar temsilciliği talebini kabul etmesi halinde uluslararası hasar temsilcisi ile TMTB arasında bir sözleşme düzenlenir.

6. TMTB dilediği zaman hasar taleplerinin yerine getirilmesini kontrol eder, herhangi bir gerekçe göstermeksizin uluslararası hasar temsilciliği nezdinde açılmış olan dosyanın tedvir ve tesviyesini üstlenebilir.

7. Uluslararası hasar temsilcisi ile onu atayan sigortacı arasındaki sözleşme hiçbir şekilde TMTB için bağlayıcı değildir.

8. Uluslararası hasar temsilcisi tedvir işlemini yürütürken yerine getirmesi gereken tüm yükümlülükleri, sanki poliçeyi kendisi düzenlemiş gibi ve zarar gören üçüncü şahsın haklarını tarafsız, adil ve olabildiğince hızlı korumak için hareket eder.

Uluslararası Hasar Temsilcilerinin Denetimi

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu uluslararası hasar temsilciliği faaliyeti ile ilgili işlemler ve bu işlemler ile ilgili kendisine yöneltilecek şikayetler bakımından uluslararası hasar temsilcilerini denetim ve inceleme yetkisine sahiptir.

Uluslararası Hasar Temsilciliğinin Sona Ermesi

Uluslararası hasar temsilciliğinin sona ermesi aşağıda belirtilen şekillerde gerçekleşebilir:

1. Sigortacı kendisini uluslararası hasar temsilcisine bağlayan sözleşmeye son vermek isterse, bu talebini kendi ülkesindeki Büro üzerinden TMTB’ye iletecektir.
2. Uluslararası hasar temsilcisi kendisini sigortacıya bağlayan sözleşmeye son vermek isterse, bu talebini doğrudan TMTB’ye iletecektir.
3. TMTB uluslararası hasar temsilcisine vermiş olduğu onayı geri almaya karar verirse, bu durumu uluslararası hasar temsilcisi için onay talep etmiş Yabancı Büro’ya derhal iletecektir.
Ayrıca, uluslararası hasar temsilciliği için aranan niteliklerin kaybedildiğinin tespit edilmesi, uluslararası hasar temsilcisi hakkında yapılan şikayetlerin çoğalması veya TMTB Yönetimi tarafından lüzum görülmesi hallerinde TMTB Yönetimi, uluslararası hasar temsilciliği için vermiş olduğu onayı geri almaya yetkilidir.

Bu durumlarda uluslararası hasar temsilciliği faaliyetinin hangi tarihlerde sona ereceği TMTB tarafından belirlenerek ilgili taraflara bildirilir.

ULUSLARARASI HASAR TEMSİLCİSİ BÜRO tarafından başka bir çözüm kabul edilmedikçe sonuçlanmamış dosyaların işlemine devam etmek zorundadır.

ULUSLARARASI HASAR TEMSİLCİSİ’nin ödemeleri sık sık geciktirmesi ve BÜRO’nun bu nedenle ceza ödemek zorunda kalması, dosyaları incelemede objektiflik niteliğini ve ULUSLARARASI HASAR TEMSİLCİLİĞİ için aranan niteliklerden esaslı olanları kaybettiğinin belirlenmesi hallerinde sonuçlanmamış dosyalar da BÜRO’ya devredilir ve bu dosyalar ile ilgili tedvir ücreti de dahil olmak üzere herhangi bir ücret vs. talep hakkı kalmayacaktır.

Diğer Hükümler

1. Uluslararası hasar temsilcilerinde aranan nitelikler ile bu temsilciliğin kabul veya reddine ilişkin kriterler Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun web sayfasında yayınlanır.

2. Uluslararası Hasar Temsilcileri TMTB’den aldıkları yetkileri başka kişi ya da şirkete devredemez.

3. Bu prosedürde hüküm bulunmayan hallerde Bürolar Konseyi İç Yönetmeliği ve Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

4.Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Uluslararası Hasar Temsilcisi atama taleplerine onay verme, vermeme veya verilen onayı geri alma konularında karşılıklılık ilkesini gözetebilir.

TAAHHÜTNAME EK-1 İÇİN TIKLAYINIZ


 
BÜYÜKDERE CD. OYA SOK. DEVRAN APT. 2/1 | 34394 GAYRETTEPE | MECIDIYEKÖY | İSTANBUL
TEL: + 90 ( 212 ) 217 59 68 | FAX: + 90 ( 212 ) 217 59 72 | www.tmtb.org.tr | mail: [email protected]
 
Yurtdışında Türk Araç Kaza Bildirimi Yurtiçinde Yabancı Araç Kaza Bildirimi TMTB TMTB Yurtiçinde Yabancı Araç Kazaları Yurtdışında Türk Araç Kazaları