Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu

Riskli Sigortalılar Havuzu

Amaç

11/07/2017 tarih ve 30121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Riskli Sigortalılar Havuzu (Havuz) kurulmuştur.

Havuz; Zorunlu Trafik Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Adı geçen sistemin sürdürebilirliği, sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan teminatları karşılayacak şekilde olması ve sigortalılar açısından ise primlerin ödenebilir seviyede tutulabilmesini ile mümkündür.

Zorunlu trafik sigortasında çift taraflı zorunluluk mevcut olup; işletenler bu poliçeye sahip olmak zorunda oldukları gibi ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri de anılan sigorta poliçesini düzenlemek mecburiyetindedir.

Bu nedenle, Yönetmelik değişikliği ile hasar frekansı yüksek basamak ve/veya araç grupları için düzenlenen poliçelere ilişkin prim ve hasarın trafik sigortası branşında ruhsat sahibi tüm şirketlere dağıtılarak, riskin bazı şirket veya şirketler üzerinde yoğunlaşmasının engellenmesi ve bahsi geçen gruplarda yer alan araçların sigortasız kalmamasını teminen “Riskli Sigortalılar Havuzu” kurulmuştur.

Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin hesapların yönetimi, yani sigorta şirketleri arasındaki hasar ve prim paylaşımı ise, Yönetmeliğin eki Ek 4’te belirtilen esaslar çerçevesinde Büromuza verilmiştir.

Kapsam

Havuz kapsamına; Hasarsızlık Sebebiyle Prim İndirim ve Hasar Sebebiyle Prim Artırım Oranları Tablosunun (1), (2) ve (3) numaralı Basamaklarında yer alan tüm araç grupları ile; basamak ayırımı yapılmaksızın kullanım tarzı taksi, çekici, kamyon, minibüs (10-17 koltuk), küçük otobüs (18-30 koltuk) ve otobüs (31 ve üzeri koltuk) türündeki araç grupları girmektedir.

Riskli Sigortalılar Havuz Kapsamı:

Prim ve Hasar Paylaşımı

Havuzda toplanan prim ve ödenen hasarın şirketler arasında paylaşımı TMTB tarafından iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk olarak, hasar ve primin %50'si trafik branşında ruhsat sahibi olan üyeler arasında eşit olarak paylaştırılır. Ardından geriye kalan %50’lik kısım ise, sigorta şirketinin son üç yıla ait ilgili branştaki piyasa payına göre hesaplanarak paylaştırılır.

Hasar Yönetimi

Havuz kapsamındaki poliçelerin hasar işlemleri poliçeyi düzenleyen sigorta şirketleri tarafından yapılır.

Üye ve Havuz arasındaki Hesap İşlemleri

Üyeler ile Havuz arasında mutabakat SBM’den alınan veriler esas alınarak yapılır. SBM’den alınan bu veriler ile, ilgili ayın hesap belgesi düzenlenir. Borçlu üyeler, hesap belgesinin kendisine gönderilmesinden itibaren on beş gün içinde borçlarını Havuz hesabına nakden öderler. Bunu takip eden on beş gün içinde ise, Büro alacaklı olan üyeye yaptığı ödeme ile, ilgili ay işlemlerini tamamlar.

Değerlendirme Komitesi ve Denetim

Havuz işlemlerinin üçer aylık dönemler itibariyle incelenmesi ve değerlendirilmesi görevi Birlik, TMTB ve Müsteşarlık temsilcilerinden oluşturulacak üç kişilik Değerlendirme Komitesi tarafından yapılır. Bu değerlendirme sonucu hazırlanan rapor Müsteşarlığa gönderilir ve Havuza ilişkin tüm işlemler Müsteşarlık denetimine tabi olur. Sekretaryası TMTB tarafından yürütülen Komite, gerekli gördüğü hallerde Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin hasar dosyalarının ve bunlara ilişkin süreçlerin incelenmesini TMTB’den talep edebilir. TMTB, yapacağı bu inceleme sonuçlarını içeren raporu Değerlendirme Komitesine iletir. Değerlendirme Komitesi ise raporunu Müsteşarlığa sunar.

İhtilaflar

Sigorta şirketleri ile Havuz arasındaki iş ve işlemlere ilişkin ihtilaflar, Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Büro tarafından giderilir.

Riskli Sigortalılar Havuzu - Veriler

Riskli Sigortalılar Havuzuna ilişkin verileri görüntülemek için tıklayınız