Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu

Yeşil Kart

Yeşil Kart Sisteminin Tarihçesi

Motorlu kara taşıtlarının kullanımının artması ile, bu araçların gittikleri ülkelerde yaptığı kazalar ile üçüncü şahıslara verdikleri zararlar da artmıştır. Meydana gelen bu kazarlarda; taraflardan bir veya daha fazlasının yabancı uyruklu olması, zararların giderilmesi konusunda zorluklar ortaya çıkarmıştır. Yaşanan bu zorluklar II. Dünya Savaşı öncesi ortaya çıkan ülkelerarası karayolları seyahat ve taşımacılığında sınırlardaki sigorta işlemlerinin kolaylaştırılması düşüncesini ve ortak sigorta arayışını başlatmıştır.

Bu gelişmeleri takiben 1949 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu Karayolları İç Ulaştırma Komitesi Karayolu Ulaşım Çalışma Grubu; uluslararası karayolları seyahatlerinde tek tip bir trafik sigortasının en uygun çözüm olduğunu belirten 5 No’lu Tavsiye Metnini hazırlamıştır. Tavsiye Metni, üye ülkelere , araç kullanımı ile ilgili olarak üçüncü şahıs risklerini üstlenen sigortacılarının, tek tip ve kolay uygulanabilir koşulları olan anlaşmalar hazırlamalarını ve araç kullananların bu riskler için sigorta yaptırma zorunluluğu bulunan ülkelere giderken yeterince sigortalanmış olmalarının sağlanmasını tavsiye etmiştir. Bu tavsiye kararı doğrultusunda, ülkemizin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi, karayolu taşımacılığının yoğun olduğu ülkelerde zorunlu bir sigorta sistemi getirilmek sureti ile motorlu taşıtların yurtdışında karışacakları kazalarda, üçüncü şahıslara ve mallarına karşı oluşan sorumluluklarını temin etmek için “Motorlu Taşıtların Zorunlu Mali sorumluluk sigortalarına Dair Avrupa Sözleşmesi'ni hazırlayarak kabul etmiştir.

Bu tavsiyeleri uygulayabilmek ve Yeşil Kart sisteminin işleyişini sağlamak için her üye devlet, kendi ülkesinde Büro adı verilen kurumları oluşturmuştur. Bu Bürolar bugün merkezi Brüksel’de olan Bürolar Konseyi çatısı altında toplanmıştır.

Yeşil Kart işleyiş ve yönetiminden sorumlu Bürolar Konseyi; BM Avrupa Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi Yol Ulaşım Çalışma Grubuna bağlıdır.

Yeşil Kart Nedir?

Yeşil Kart, Yeşil Kart Sistemine üye ülkelerde geçerli olmak üzere düzenlenen, Uluslararası Motorlu Taşıt Sigorta Kartıdır. Trafik sigortasının eki niteliğinde olan Yeşil Kart, kazanın meydana geldiği ülkede yapılması zorunlu olan Motorlu Taşıt Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına(Trafik Sigortası) eşdeğer bir belgedir. Bir başka deyişle kazanın meydana geldiği ülkede yürürlükte olan trafik sigortası mevzuat, kapsam ve limitleri çerçevesinde teminat vermektedir.

Büroların, zararı ivedilikle giderip ödeme yapabilmesi için kazaya neden olan aracın, olay tarihinde Yeşil Kart Sistemine üye bir ülke tarafından düzenlenmiş geçerli bir Yeşil Kartının olması gerekmektedir.

Yeşil Kartın varlığı motorlu taşıt kullanıcısına sisteme dâhil olan ülkelere yaptığı seyahatlerde kolaylık sağlar. Yeşil Karta sahip bir aracın sigorta teminatı ve sigortacısının kolaylıkla tespit edilebilir olması nedeniyle bu aracın bir kazaya sebebiyet vermesi durumunda zarar gören tarafa ödeme gecikmeksizin yapılabilir.

Yeşil Kartın Şekli

1. Bütün Yeşil Kartlar BM Avrupa Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi Yol Ulaşım Çalışma Grubu tarafından kabul edilmiş formda olmalıdır.

2. Yeşil Kart, yeşil renkte düzenlenebildiği gibi siyah beyaz olarak da düzenlenebilmektedir. Yeşil Kartın siyah beyaz olarak düzenlenebilmesi için ülke Bürolarının bu konudaki tercihlerini Bürolar Konseyine bildirmesi gerekli olup Büroların renk tercihini gösteren güncel liste ektedir

3. Kartın üzerinde herhangi bir tahrifat yapılamaz.

4. Mevcut bir bölüm silinemez.

5. Yeşil Kartın üzerindeki hiçbir bilgi değiştirilemez.

6. Avrupa Birliği ülkeleri ve İsviçre’nin simgesi aynı kutuda yer alır.

7. Diğer her ülkenin kendine ait simgeleri ayrı kutulardadır.

8. Bürolar Konseyi internet sitesinin adresi Yeşil Kartlarda yazılı olmak ve sayfanın arka yüzünde bulunmak zorundadır.

9. Bir ülkenin uluslararası kısaltmasının yazılı olduğu kutunun üzeri çizili ise Yeşil Kart o ülkede geçerli değildir.

10. Yeşil kartın üst kısmında “Uluslararası Motorlu Taşıt Sigortası” ibaresi yeşil kartı düzenleyen ülke ana dilinde ve aynı zamanda İngilizce ve Fransızca olarak yazılı olmalıdır.

11. Yeşil Kartın geçerli olduğu başlangıç ve bitiş tarihi kartın üzerinde yazılı olmalıdır. Bu tarihler aracın Türkiye’de bulunacağı tarihleri kapsamalıdır.

12. Yeşil Kartta ülke kodu, düzenleyen sigortacının kodu ve Yeşil Kartın numarası yazılı olmalıdır.

13. Sigortalı aracın plakası, yoksa şase numarası veya motor numarası yazılı olmalıdır.

14. Aracın markası ve tipi (römork, çekici, karavan, vb.) yazılı olmalıdır.

15. Poliçe hamili veya araç kullanıcısının isim ve adresi ile sigortacının adı ve adresi yazılı olmalıdır.

16. Türkiye’nin uluslararası kısaltması olan TR`nin üstü çizili değilse Yeşil Kartlar, tüm Türkiye’de (Asya ve Avrupa yakası olmak üzere) geçerlidir.

17. Yeşil Kartın üzerine eklenmiş her türlü not geçersizdir.

18. Sisteme üye devletlerin uluslararası kısaltmaları Yeşil Kartın arka yüzünde o ülke Bürolarının iletişim bilgileri ile birlikte yazılıdır.

Uluslararası Motorlu Taşıt Sigorta Sertifikası (Yeşil Kart) Tarife ve Talimatı

Yeşil Kart Sertifikası’na ait sigorta sözleşmesi ile sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın dördüncü maddesinde belirtilen istisnanın hilafına sigortalıyı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun (TMTB) üyesi bulunduğu Yeşil Kart Sistemi dâhilindeki yabancı ülkelerde motorlu aracın işletilmesinden ötürü meydana gelecek sorumluluk hallerinden dolayı, olayın meydana geldiği ülkenin zorunlu mali sorumluluk sigortası limitleri dâhilinde güvence altına alır. Aşağıdaki özel şartlar Yeşil Kart uygulamalarında ve sigortalı ile sigortacı arasındaki ihtilaflarda öncelikle uygulanır.

Yıllık Prim Tarifesi

Araç Grup Kodu Araç Kategori Kodu Araç Grubu* Prim - Euro
Özel Tüzel
01 A Otomobil 225 225
02 A Taksi 225 225
03 E Minibüs(Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 550 550
04 E Otobüs(Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 700 700
05 E Otobüs(Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk) 850 850
06 A Kamyonet 500 500
07 C Kamyon 1.250 1.250
08 G İş Makinesi 300 300
09 G Traktör 50 50
10 F Römork** 85 85
11 B Motosiklet ve Yük Motosikleti 180 180
12 C Tanker 1.250 1.250
13 C Çekici 1.250 1.250
14 G Özel Amaçlı Taşıt 700 700
15 G Tarım Makinesi 300 300

( ** ) Bu Tarife ve Talimatta belirtilen Römork araç grubu, insan taşımada kullanılmayan römorkları ifade etmektedir. İnsan taşımada kullanılan römorklar Özel Amaçlı Taşıt kategorisinde değerlendirilecektir.

NOT: Yeşil Kart sertifikası araç kategori kodları ile Trafik poliçesi araç kategori kodlarının birebir aynı olması için aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve 17.06.2015 tarihinde yürürlüğe alınmıştır.

1) 03,04,05 Araç gruplarındaki sürücü dahil koltuk sayısı güncellenmiştir.

2) Karavan araç grubu, Özel amaçlı taşıt araç grubu içerisine dahil edilmiştir.

3) Araç grup kodu 15'in tanımı Tarım Makinesi olarak güncellenmiş ve primi özel/tüzel kişiler için 300 EURO olarak belirlenmiştir.

Referans Sertifika

Yeşil Kart sertifikası tanzim edilirken referans alınabilecek sertifikalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir:

a) Yürürlükte olan sertifika, vadesinin sona ereceği tarihin otuz gün öncesinden itibaren aynı araç için yapılan yenileme teklifleri hariç olmak üzere, referans gösterilemez.

b) Sertifika aynı araç grubuna ait sertifika için referans gösterilebilir.

c) Yeni sertifikanın yürürlük tarihi itibarıyla, sona erme tarihinden itibaren on yıldan fazla süre geçmiş sertifikalar referans gösterilemez.

d) Her sertifika bir defa referans gösterilebilir.

e) Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen sertifikalar arasından, düzenlenecek yeni sertifikanın yürürlük tarihine en yakın tarihte sona eren sertifika referans gösterilir. En yakın tarihte sona eren referans gösterilebilir birden fazla sertifikanın bulunması halinde (sona erme zamanının aynı olması durumunda) sigortalı açısından en avantajlı olan dikkate alınır.

Basamak Tespiti ile Prim İndirimi ve Artırımı Uygulaması

Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı bu maddede yer alan basamak esasına göre uygulanır

Basamak No Hasarsızlık İndirimi (%) Prim Artırımı (%)
7 20 -
6 15 -
5 10 -
4 - -
3 - 20
2 - 40
1 - 60

İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen dördüncü basamak uygulanır.

Biten yıllık sigorta dönemi içinde herhangi bir tazminat talebinin yapılmadığı durumda, yenilenecek sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirim oranı, biten sözleşmeye göre bir üst basamaktan belirlenir. Diğer taraftan, sona eren sigorta sözleşmesinin süresi içinde meydana gelmiş her bir ayrı tazminat talebi için, yapılacak yenilemede uygulanacak prim artırımı, biten sözleşmenin bir alt basamağına göre belirlenir. Prim basamağının tespitinin ardından sertifikanın yürürlükte olduğu dönem içinde biten sertifika dönemine ilişkin hasar bildiriminin yapılması halinde; yürürlükteki sertifika, söz konusu duruma göre primli olarak düzeltilir ve bu durum yenileme sertifikada bir alt basamaktan işlem yapılmak üzere dikkate alınır.

Prim indirimi veya tazminat talebi nedeniyle yapılan prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

Bir araç işletenine ait birden fazla motorlu aracın bulunması ya da birden fazla motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, her bir araç için ayrı sigorta sözleşmesi yaptırılır ve uygulanacak olan prim basamağı şasi numarası dikkate alınarak her bir araç için münferit olarak tespit edilir.

Prim basamağının tespiti amacıyla, sigortalı; adına tescili yapılmış araçlarda araç ruhsat suretini, satışı gerçekleşen ancak henüz adına tescil edilmeyen araçlarda noter satış senedini veya faturayı veya sigorta şirketi tarafından talep edilecek gerekli belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür.

Sigortalıya ait son sertifika bilgilerinin sigortacı tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) veri tabanından kontrol edilememesi durumunda sigortalı, son sertifika örneğini sigorta yaptıracağı şirkete ibraz eder.

Sigorta şirketi, sigortalı tarafından ibraz edilen belgelere ve SBM veri tabanından kontrol edeceği hasar durumuna bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak indirim ve artırım oranlarını belirler.

Prim basamağının tespiti amacıyla araç satış işlemini gösterir belgenin veya araç ruhsat suretinin ve gerekli durumlarda son sertifika örneğinin ibraz edilememesi durumunda prim basamağı, prim artırımı en yüksek olan basamakta yer alan prim oranına göre hesaplanır.

İndirim ve artırım oranları, sigorta primine toplanarak uygulanmayıp ardı ardına uygulanır.

Kısa süreli sigorta ve kısa süreli sigorta sözleşmesini müteakip düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesinin yıllık olması durumunda hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Ancak, bu sözleşmelere hasar nedeniyle prim artırımı uygulaması yapılır.

Bir yıl vadeli olup da vadesinden önce sona erdirilen sertifikaların referans gösterilmesi halinde yeni sertifikanın basamağı, referans gösterilen sertifikanın yürürlük süresi içinde herhangi bir tazminat talebi yapılmaması durumunda kaldığı yerden devam ettirilir.

İptal veya red sebepleriyle sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmayan hasar dosyaları basamak tespitinde dikkate alınmaz. Basamak tespiti yapılarak sertifika tanzim edildikten sonra geçmiş döneme ait hasar dosyasının iptal veya reddedilmesi durumunda mevcut sertifikada gerekli basamak düzeltimi ve prim iadesi yapılır.

İşletenin tüzel kişi tacir olması durumunda ilgili mevzuat kapsamında meydana gelen birleşme, bölünme, tür değiştirme veya ticaret ünvanı değişikliği gibi hallerde prim indirimi ve artırımı uygulaması devam eder. Bu durumda yeni araç tescil belgesi ile söz konusu işlemlere ilişkin olarak ticaret sicili müdürlüklerinden alınan onaylı belgelerin sigorta ettiren tarafından ilgili sigorta şirketine ibrazı zorunludur.

Gerçek kişi tacirin işlettiği ticari işletmenin ilgili mevzuat uyarınca devralınmak suretiyle ticaret şirketiyle birleştiği veya ticaret şirketine dönüştüğü haller ile ticaret şirketinin ticari işletmeye dönüştüğü hallerde de yukarıdaki paragraf hükmü uygulanır.

Filoya Özel İndirim - Artırım

Aynı vergi numarası , TC numarası altında toplanmak kaydıyla herhangi bir işletene ait araç sayısı beş ve üzerinde olan ve kullanım tarzı ayırımı yapılmaksızın kişi/kuruluş Filo olarak nitelenir ve düzenlenecek Yeşil Kart Sigortalarına aşağıda belirtilen oranlara karşılık gelen tarife uygulamaları yapılır.

Belirtilen tarife uygulaması, işletenin sigortalı/sigorta ettiren sıfatlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu tespit edilmiş olup, işletenin Büro nezdinde mevcut geçmiş son üç yıla ait Hasar/Prim Oranının “underwriting year” esasına göre elde edilen sonuçları üzerine kuruludur.

Son 3 yılda yazılan işlere ilişkin toplam hasar prim oranı, hesap tarihi itibari ile son 3 yılda yazılan işlere ilişkin ödenen toplam hasar ile son 3 yılda yazılan işlere ilişkin hesap tarihindeki muallak hasar toplamının, son 3 yılda yazılan işlere ilişkin toplam prime oranlanması ile hesaplanır.

Buna göre, adı geçen yönteme uygun son 3 yılda yazılan işlere ilişkin hesap tarihi itibari ile tespit edilen toplam Hasar/Prim Oranı

 • % 0 - % 50.00 arasında olan işletenlere % 20 indirim,
 • % 50 - % 70 arasında olan işletenlere % 10 indirim,
 • % 80 - %100 arasında olan işletenlere % 30 artırım
 • % 100 ve üzerinde olan işletenlere % 50 artırım

şeklinde uygulanır.

Hasarsızlık İndirimi / Hasarlılık Artırımı ile Filoya Özel İndirim / Artırımın aynı işletene ait araçta birleşmesi halinde sigorta primi, yukarıda belirtilen hak kazanılmış her türlü indirim veya artırımın birbirleri üzerinden uygulanması sonucu elde edilir.

Filoya Özel İndirim / Artırıma konu olan araçlar için, işbu Tarifede öngörülen Kısa Süreli Prim Tarifesi uygulanabilir.

Kısa Süreli Prim Tarifesi

Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 20’sinden az olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen oranlara göre tespit edilir.

 • 15 güne kadar sigortalarda yıllık primin %20'si
 • 1 aya kadar sigortalarda yıllık primin %25'i
 • 2 aya kadar sigortalarda yıllık primin %35'i
 • 3 aya kadar sigortalarda yıllık primin %45'i
 • 4 aya kadar sigortalarda yıllık primin %55'i
 • 5 aya kadar sigortalarda yıllık primin %65'i
 • 6 aya kadar sigortalarda yıllık primin %75'i
 • 6 ayı geçen sigortalarda yıllık primin tamamı alınır.

Teminat Durdurma/Yeniden Başlatma

Sigorta ettirenin talebi halinde sertifika teminatı “durdurulur” ve durdurulan sertifikanın vade bitiminden önce talep edilmesi halinde teminat yeniden yürürlüğe alınır.

Böylelikle, sigorta ettirenin kazanmış olduğu “Hasarsızlık indirimi veya Hasarlılık artırımı” etkilenmez, durdurulan süre poliçe bitim tarihine eklenerek vade uzaması sağlanır.

Durdurma zeyli sertifika süresi içinde yapılır ve yeniden yürürlüğe alınmadığı sürece sertifika bitim tarihinde sonlanır, sertifikanın durduğu tarihten vade bitimine kadar işlememiş süreye ilişkin sigorta primi sigorta ettirene iade edilir.

Durdurma zeyli yapılması halinde teminatı durdurulan sertifikanın sigorta ücreti sigorta ettirenden tahsil edilir.

Durdurulması istenen Yeşil Kart sertifikasının asıl nüshası TMTB’ ye teslim edildikten sonra sigortacı tarafından teminat durdurma zeyli yapılır.

Teminat durdurma zeyli yapılmış olan Yeşil Kartın yetkisiz kullanılmasından dolayı teminatın durduğu süre içerisinde meydana gelen hasar nedeniyle tazminat talebi alınması ve hasarın TMTB tarafından ödenmesi halinde yapılan ödeme miktarı için sigorta ettirene/sigortalıya rücu edilir.

Durdurulup tekrar başlatılan sertifikanın yenilenmesi sırasındaki hasarsızlık/hasarlılık durumunun tespitinde, sertifika durdurma ve yeniden başlatma zeyli süresi içindeki hasarlı olma hali de dikkate alınır ve süresi biten sertifikanın basamağına göre değerlendirilir.

Vadesi onbeş gün olan Yeşil Kart sertifikalarına teminat durdurma zeyli düzenlenmez.

Talimatlar

1) Sigortalanacak olan taşıtın ruhsatnamesinde kayıtlı kategorisi:

Yeşil Kart Sertifikalarına yukarıdaki tarifenin araç kategori kodu bölümünde belirtilen kodlar yazılacak olup, araç grup kodu bölümünde belirtilen kodlar verilerin SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) sistemine aktarımında kullanılacaktır.

2) Yeşil Kartın süre başlangıcı ve sonu hanelerindeki tek rakamlı gün ve ayların önüne sıfır rakamı konulacaktır. (1.1.2013 yerine 01.01.2013 gibi)

3) İkinci nüsha veya müteakip Yeşil Kart tanzimlerinde vade başlangıcı için tanzim tarihi vade sonu için ise, asıl Yeşil Kartın bitiş tarihi esas alınmalıdır. Kayıp, çalıntı ve diğer zorunlu nedenlerden dolayı sigortalının Yeşil Kart orijinalini iade etmesinin mümkün olmadığı hallerde, sigortalıya yeni Yeşil Kart sigorta sertifikası tanzim edilebilir.

4) Sigortalıya verilmeden önce tanzim sırasında sigortacı tarafından battal edilen veya mebdeinden iptal edilen Yeşil Kart asılları, bu işlemi yapan sigortacı tarafından saklanır. Ancak, battal veya iptal edilen Yeşil Kart sertifikasının TMTB tarafından talep edilmesi halinde, ilgili sigorta şirketi işbu kayıtları gecikmeksizin Büro’ya ulaştırmak zorundadır.

5) Türk plakalı olmayan (yabancı plakalı) araçlara Yeşil Kart tanzim edilemez.

6) Yeşil Kart Zeyilleri ve buna bağlı Yeşil Kart Sertifikaları tanzim edilirken sigortalı hanesine aracın ruhsat sahibinin ismine ve hemen altında da sigorta ettiren ibaresi ile aracı işletenin ismine ve adresine yer verilmesi ve aracın işleteni olduğunu ispatlar noterden tasdikli belgenin de zeyilname ekinde ilgili sigorta şirketince saklanması gerekir. İşletenin adına yer verilen Yeşil Kartlarda vade başlangıç tarihi hiçbir halde kira sözleşmesindeki başlangıç tarihinden önce olamaz. (İşleten sıfatının dikkate alınabilmesi için en az bir yıl süreli noter tasdikli kira sözleşmesinin olması gerekmektedir.)

7) Trafikten men ve noterden satış halleri dâhil Yeşil Kartlar hiçbir halde başka bir araca ve kişiye devredilemez.

İptal İşlemleri

1) Sigortalı aracın satılması durumunda sigorta sözleşmesi, noter satış senedi tarihinden itibaren sona erer. Satışı izleyen on gün içinde sigorta ettiren durumu sigortacıya bildirmek zorundadır. Satış senedi eline ulaşan sigortacı, sözleşmeyi noter satış tarihinden itibaren sonlandırır ve işlemeyen süreye ait sigorta ücretini gün esası üzerinden hesap ederek sigorta ettirene iade eder. Sigortalı aracın trafikten çekilmesi (plakanın terkini) durumunda da sigorta sözleşmesi, resmi işlemin yapıldığı tarihten itibaren yukarıda belirtilen kurallar dâhilinde sonlandırılır. Sigortalının / işletenin / sigorta ettirenin değişmesi durumunda mevcut sigorta sözleşmesi mutlak surette sona erer ve hiçbir durumda yeni işletenin / sigortalının adına sürdürülemez. Yukarıda belirtilen işlemlerin tümünde Yeşil Kart Sertifikası asılları sigorta ettirenden alınarak sigortacı nezdinde saklanır. Adı geçen sertifika aslının TMTB tarafından talep edilmesi halinde ilgili sertifika aslı derhal TMTB’ye ulaştırılacaktır. Satış ve terkin ve de işletenin değişmesi dışındaki iptal hallerinde Yeşil Kartın sigortacıya iade edildiği tarih dikkate alınarak gün esasına göre prim iadesi yapılır.

2) Noter satışı ve aracın trafikten kaydının silinmesi halleri ile kısa süreli Yeşil Kartlar ve yıllık Yeşil Kartların iptallerinde sigortacı işlemeyen süreye ait sigorta ücretini gün esası üzerinden hesap ederek sigorta ettirene iade eder.Ancak onbeş gün vadeli Yeşil Kartlara kısmi iptal işlemi yapılamaz.Yeşil Kart Sertifikalarının iptali için, sigortacı tarafından Yeşil Kart sertifikası ve zeyilnamelerine bağlı tüm Yeşil Kart Sertifikası asıllarının sigortalıdan alınması gerekmektedir. Kayıp, çalıntı nedeniyle sigortalının Yeşil Kart orijinalini iade etmesinin mümkün olmadığı hallerde Yeşil kartın iptali için, Yeşil Kartın ayrıntılarına da yer verildiği resmi otoritelerce tutulan bir tutanağın sigortacıya ibrazı gerekmektedir.

4) Sigorta şirketleri, Yeşil Kart sigortası sertifikalarını on-line ve SBM üzerinden düzenlemek ve Yeşil Kart sigortasına ilişkin verilerini gerçek zamanlı olarak SBM sistemine kaydetmekle yükümlüdür.

5) Yeşil Kart sigorta sertifikası düzenleme yetkisine sahip TMTB üyesi, düzenlediği bir Yeşil Kart sigorta sertifikasını işbu Tarife ve Talimatta ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen kurallara aykırı olarak iptal ederse; bu durumda anılan Yeşil Kart sigorta sertifikasından dolayı yapılan tazminat talepleri Yeşil Kart Reasürans Havuzu retrosesyon hesabı dışında tutularak, doğrudan aykırı iptal işlemini yapan üye tarafından karşılanır.

6) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), sertifika düzenlenmesi esnasında referans sertifika, basamak tespiti ve ilgili diğer işlemlerin bu Tarife ve Talimat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini teminen her türlü tedbiri alır.

7) Başvuru üzerine veya resen bu Tarife ve Talimata aykırı olarak referans sertifika tespit edildiğinin, basamak tespiti yapıldığının ya da başka bir işlem tesis edildiğinin belirlendiği hallerde SBM tarafından veya TMTB/SBM koordinasyonunda ilgili sigorta şirketi tarafından gerekli düzeltmeler yapılır.

Sigorta Ücreti/Son Hükümler Uygulama

Sigorta Ücreti

1) Yeşil Kart sigortası primleri peşin olarak tahsil edilir. Ancak, Büro üyesi sigorta şirketleri, Yeşil Kart Reasürans Havuzu Kuruluş ve Çalışma İlkeleri dahilinde kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek ve adı geçen ilkelere aykırı davranmamak kaydıyla, Yeşil Kart sigortasına ait sigorta ücretini taksitlendirebilir.

2) Sigorta ücretinin taksitlendirilmesi halinde, sigorta ücreti taksidinin ödenmemesi nedeniyle Yeşil Kart sigorta sertifikası iptal edilemez.

Son Hükümler

Burada yer almayan hususlarda Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmeliğe bağlı diğer mevzuat ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının kabili tatbik hükümleri uygulanabilir.

2) Yeşil Kart Sigorta Tarife ve Talimatı’nın yorumlanmasında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu yetkilidir.

Uygulama

Bu Tarife ve Talimat 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanır.

Yeşil Kart Sertifikası’na ait sigorta sözleşmesi ile sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın dördüncü maddesinde belirtilen istisnanın hilafına sigortalıyı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun (TMTB) üyesi bulunduğu Yeşil Kart Sistemi dâhilindeki yabancı ülkelerde motorlu aracın işletilmesinden ötürü meydana gelecek sorumluluk hallerinden dolayı, olayın meydana geldiği ülkenin zorunlu mali sorumluluk sigortası limitleri dâhilinde güvence altına alır. Aşağıdaki özel şartlar Yeşil Kart uygulamalarında ve sigortalı ile sigortacı arasındaki ihtilaflarda öncelikle uygulanır.

Yıllık Prim Tarifesi

Araç Grup Kodu Araç Kategori Kodu Araç Grubu* Prim - Euro
Özel Tüzel
01 A Otomobil 225 225
02 A Taksi 225 225
03 E Minibüs(Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 550 550
04 E Otobüs(Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 700 700
05 E Otobüs(Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk) 850 850
06 A Kamyonet 500 500
07 C Kamyon 1.250 1.250
08 G İş Makinesi 300 300
09 G Traktör 50 50
10 F Römork** 85 85
11 B Motosiklet ve Yük Motosikleti 180 180
12 C Tanker 1.250 1.250
13 C Çekici 1.250 1.250
14 G Özel Amaçlı Taşıt 700 700
15 G Tarım Makinesi 300 300

( ** ) Bu Tarife ve Talimatta belirtilen Römork araç grubu, insan taşımada kullanılmayan römorkları ifade etmektedir. İnsan taşımada kullanılan römorklar Özel Amaçlı Taşıt kategorisinde değerlendirilecektir.

NOT: Yeşil Kart sertifikası araç kategori kodları ile Trafik poliçesi araç kategori kodlarının birebir aynı olması için aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve 17.06.2015 tarihinde yürürlüğe alınmıştır.

1) 03,04,05 Araç gruplarındaki sürücü dahil koltuk sayısı güncellenmiştir.

2) Karavan araç grubu, Özel amaçlı taşıt araç grubu içerisine dahil edilmiştir.

3) Araç grup kodu 15'in tanımı Tarım Makinesi olarak güncellenmiş ve primi özel/tüzel kişiler için 300 EURO olarak belirlenmiştir.

Referans Sertifika

Yeşil Kart sertifikası tanzim edilirken referans alınabilecek sertifikalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir:

a) Yürürlükte olan sertifika, vadesinin sona ereceği tarihin otuz gün öncesinden itibaren aynı araç için yapılan yenileme teklifleri hariç olmak üzere, referans gösterilemez.

b) Sertifika aynı araç grubuna ait sertifika için referans gösterilebilir.

c) Yeni sertifikanın yürürlük tarihi itibarıyla, sona erme tarihinden itibaren on yıldan fazla süre geçmiş sertifikalar referans gösterilemez.

d) Her sertifika bir defa referans gösterilebilir.

e) Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen sertifikalar arasından, düzenlenecek yeni sertifikanın yürürlük tarihine en yakın tarihte sona eren sertifika referans gösterilir. En yakın tarihte sona eren referans gösterilebilir birden fazla sertifikanın bulunması halinde (sona erme zamanının aynı olması durumunda) sigortalı açısından en avantajlı olan dikkate alınır.

Basamak Tespiti ile Prim İndirimi ve Artırımı Uygulaması

Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı bu maddede yer alan basamak esasına göre uygulanır

Basamak No Hasarsızlık İndirimi (%) Prim Artırımı (%)
7 20 -
6 15 -
5 10 -
4 - -
3 - 20
2 - 40
1 - 60

İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen dördüncü basamak uygulanır.

Biten yıllık sigorta dönemi içinde herhangi bir tazminat talebinin yapılmadığı durumda, yenilenecek sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirim oranı, biten sözleşmeye göre bir üst basamaktan belirlenir. Diğer taraftan, sona eren sigorta sözleşmesinin süresi içinde meydana gelmiş her bir ayrı tazminat talebi için, yapılacak yenilemede uygulanacak prim artırımı, biten sözleşmenin bir alt basamağına göre belirlenir. Prim basamağının tespitinin ardından sertifikanın yürürlükte olduğu dönem içinde biten sertifika dönemine ilişkin hasar bildiriminin yapılması halinde; yürürlükteki sertifika, söz konusu duruma göre primli olarak düzeltilir ve bu durum yenileme sertifikada bir alt basamaktan işlem yapılmak üzere dikkate alınır.

Prim indirimi veya tazminat talebi nedeniyle yapılan prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

Bir araç işletenine ait birden fazla motorlu aracın bulunması ya da birden fazla motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, her bir araç için ayrı sigorta sözleşmesi yaptırılır ve uygulanacak olan prim basamağı şasi numarası dikkate alınarak her bir araç için münferit olarak tespit edilir.

Prim basamağının tespiti amacıyla, sigortalı; adına tescili yapılmış araçlarda araç ruhsat suretini, satışı gerçekleşen ancak henüz adına tescil edilmeyen araçlarda noter satış senedini veya faturayı veya sigorta şirketi tarafından talep edilecek gerekli belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür.

Sigortalıya ait son sertifika bilgilerinin sigortacı tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) veri tabanından kontrol edilememesi durumunda sigortalı, son sertifika örneğini sigorta yaptıracağı şirkete ibraz eder.

Sigorta şirketi, sigortalı tarafından ibraz edilen belgelere ve SBM veri tabanından kontrol edeceği hasar durumuna bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak indirim ve artırım oranlarını belirler.

Prim basamağının tespiti amacıyla araç satış işlemini gösterir belgenin veya araç ruhsat suretinin ve gerekli durumlarda son sertifika örneğinin ibraz edilememesi durumunda prim basamağı, prim artırımı en yüksek olan basamakta yer alan prim oranına göre hesaplanır.

İndirim ve artırım oranları, sigorta primine toplanarak uygulanmayıp ardı ardına uygulanır.

Kısa süreli sigorta ve kısa süreli sigorta sözleşmesini müteakip düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesinin yıllık olması durumunda hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Ancak, bu sözleşmelere hasar nedeniyle prim artırımı uygulaması yapılır.

Bir yıl vadeli olup da vadesinden önce sona erdirilen sertifikaların referans gösterilmesi halinde yeni sertifikanın basamağı, referans gösterilen sertifikanın yürürlük süresi içinde herhangi bir tazminat talebi yapılmaması durumunda kaldığı yerden devam ettirilir.

İptal veya red sebepleriyle sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmayan hasar dosyaları basamak tespitinde dikkate alınmaz. Basamak tespiti yapılarak sertifika tanzim edildikten sonra geçmiş döneme ait hasar dosyasının iptal veya reddedilmesi durumunda mevcut sertifikada gerekli basamak düzeltimi ve prim iadesi yapılır.

İşletenin tüzel kişi tacir olması durumunda ilgili mevzuat kapsamında meydana gelen birleşme, bölünme, tür değiştirme veya ticaret ünvanı değişikliği gibi hallerde prim indirimi ve artırımı uygulaması devam eder. Bu durumda yeni araç tescil belgesi ile söz konusu işlemlere ilişkin olarak ticaret sicili müdürlüklerinden alınan onaylı belgelerin sigorta ettiren tarafından ilgili sigorta şirketine ibrazı zorunludur.

Gerçek kişi tacirin işlettiği ticari işletmenin ilgili mevzuat uyarınca devralınmak suretiyle ticaret şirketiyle birleştiği veya ticaret şirketine dönüştüğü haller ile ticaret şirketinin ticari işletmeye dönüştüğü hallerde de yukarıdaki paragraf hükmü uygulanır.

Filoya Özel İndirim - Artırım

Aynı vergi numarası , TC numarası altında toplanmak kaydıyla herhangi bir işletene ait araç sayısı beş ve üzerinde olan ve kullanım tarzı ayırımı yapılmaksızın kişi/kuruluş Filo olarak nitelenir ve düzenlenecek Yeşil Kart Sigortalarına aşağıda belirtilen oranlara karşılık gelen tarife uygulamaları yapılır.

Belirtilen tarife uygulaması, işletenin sigortalı/sigorta ettiren sıfatlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu tespit edilmiş olup, işletenin Büro nezdinde mevcut geçmiş son üç yıla ait Hasar/Prim Oranının “underwriting year” esasına göre elde edilen sonuçları üzerine kuruludur.

Son 3 yılda yazılan işlere ilişkin toplam hasar prim oranı, hesap tarihi itibari ile son 3 yılda yazılan işlere ilişkin ödenen toplam hasar ile son 3 yılda yazılan işlere ilişkin hesap tarihindeki muallak hasar toplamının, son 3 yılda yazılan işlere ilişkin toplam prime oranlanması ile hesaplanır.

Buna göre, adı geçen yönteme uygun son 3 yılda yazılan işlere ilişkin hesap tarihi itibari ile tespit edilen toplam Hasar/Prim Oranı

 • % 0 - % 50.00 arasında olan işletenlere % 20 indirim,
 • % 50 - % 70 arasında olan işletenlere % 10 indirim,
 • % 80 - %100 arasında olan işletenlere % 30 artırım
 • % 100 ve üzerinde olan işletenlere % 50 artırım

şeklinde uygulanır.

Hasarsızlık İndirimi / Hasarlılık Artırımı ile Filoya Özel İndirim / Artırımın aynı işletene ait araçta birleşmesi halinde sigorta primi, yukarıda belirtilen hak kazanılmış her türlü indirim veya artırımın birbirleri üzerinden uygulanması sonucu elde edilir.

Filoya Özel İndirim / Artırıma konu olan araçlar için, işbu Tarifede öngörülen Kısa Süreli Prim Tarifesi uygulanabilir.

Kısa Süreli Prim Tarifesi

Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 20’sinden az olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen oranlara göre tespit edilir.

 • 15 güne kadar sigortalarda yıllık primin %20'si
 • 1 aya kadar sigortalarda yıllık primin %25'i
 • 2 aya kadar sigortalarda yıllık primin %35'i
 • 3 aya kadar sigortalarda yıllık primin %45'i
 • 4 aya kadar sigortalarda yıllık primin %55'i
 • 5 aya kadar sigortalarda yıllık primin %65'i
 • 6 aya kadar sigortalarda yıllık primin %75'i
 • 6 ayı geçen sigortalarda yıllık primin tamamı alınır.

Teminat Durdurma/Yeniden Başlatma

Sigorta ettirenin talebi halinde sertifika teminatı “durdurulur” ve durdurulan sertifikanın vade bitiminden önce talep edilmesi halinde teminat yeniden yürürlüğe alınır.

Böylelikle, sigorta ettirenin kazanmış olduğu “Hasarsızlık indirimi veya Hasarlılık artırımı” etkilenmez, durdurulan süre poliçe bitim tarihine eklenerek vade uzaması sağlanır.

Durdurma zeyli sertifika süresi içinde yapılır ve yeniden yürürlüğe alınmadığı sürece sertifika bitim tarihinde sonlanır, sertifikanın durduğu tarihten vade bitimine kadar işlememiş süreye ilişkin sigorta primi sigorta ettirene iade edilir.

Durdurma zeyli yapılması halinde teminatı durdurulan sertifikanın sigorta ücreti sigorta ettirenden tahsil edilir.

Durdurulması istenen Yeşil Kart sertifikasının asıl nüshası TMTB’ ye teslim edildikten sonra sigortacı tarafından teminat durdurma zeyli yapılır.

Teminat durdurma zeyli yapılmış olan Yeşil Kartın yetkisiz kullanılmasından dolayı teminatın durduğu süre içerisinde meydana gelen hasar nedeniyle tazminat talebi alınması ve hasarın TMTB tarafından ödenmesi halinde yapılan ödeme miktarı için sigorta ettirene/sigortalıya rücu edilir.

Durdurulup tekrar başlatılan sertifikanın yenilenmesi sırasındaki hasarsızlık/hasarlılık durumunun tespitinde, sertifika durdurma ve yeniden başlatma zeyli süresi içindeki hasarlı olma hali de dikkate alınır ve süresi biten sertifikanın basamağına göre değerlendirilir.

Vadesi onbeş gün olan Yeşil Kart sertifikalarına teminat durdurma zeyli düzenlenmez.

Talimatlar

1) Sigortalanacak olan taşıtın ruhsatnamesinde kayıtlı kategorisi:

Yeşil Kart Sertifikalarına yukarıdaki tarifenin araç kategori kodu bölümünde belirtilen kodlar yazılacak olup, araç grup kodu bölümünde belirtilen kodlar verilerin SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) sistemine aktarımında kullanılacaktır.

2) Yeşil Kartın süre başlangıcı ve sonu hanelerindeki tek rakamlı gün ve ayların önüne sıfır rakamı konulacaktır. (1.1.2013 yerine 01.01.2013 gibi)

3) İkinci nüsha veya müteakip Yeşil Kart tanzimlerinde vade başlangıcı için tanzim tarihi vade sonu için ise, asıl Yeşil Kartın bitiş tarihi esas alınmalıdır. Kayıp, çalıntı ve diğer zorunlu nedenlerden dolayı sigortalının Yeşil Kart orijinalini iade etmesinin mümkün olmadığı hallerde, sigortalıya yeni Yeşil Kart sigorta sertifikası tanzim edilebilir.

4) Sigortalıya verilmeden önce tanzim sırasında sigortacı tarafından battal edilen veya mebdeinden iptal edilen Yeşil Kart asılları, bu işlemi yapan sigortacı tarafından saklanır. Ancak, battal veya iptal edilen Yeşil Kart sertifikasının TMTB tarafından talep edilmesi halinde, ilgili sigorta şirketi işbu kayıtları gecikmeksizin Büro’ya ulaştırmak zorundadır.

5) Türk plakalı olmayan (yabancı plakalı) araçlara Yeşil Kart tanzim edilemez.

6) Yeşil Kart Zeyilleri ve buna bağlı Yeşil Kart Sertifikaları tanzim edilirken sigortalı hanesine aracın ruhsat sahibinin ismine ve hemen altında da sigorta ettiren ibaresi ile aracı işletenin ismine ve adresine yer verilmesi ve aracın işleteni olduğunu ispatlar noterden tasdikli belgenin de zeyilname ekinde ilgili sigorta şirketince saklanması gerekir. İşletenin adına yer verilen Yeşil Kartlarda vade başlangıç tarihi hiçbir halde kira sözleşmesindeki başlangıç tarihinden önce olamaz. (İşleten sıfatının dikkate alınabilmesi için en az bir yıl süreli noter tasdikli kira sözleşmesinin olması gerekmektedir.)

7) Trafikten men ve noterden satış halleri dâhil Yeşil Kartlar hiçbir halde başka bir araca ve kişiye devredilemez.

İptal İşlemleri

1) Sigortalı aracın satılması durumunda sigorta sözleşmesi, noter satış senedi tarihinden itibaren sona erer. Satışı izleyen on gün içinde sigorta ettiren durumu sigortacıya bildirmek zorundadır. Satış senedi eline ulaşan sigortacı, sözleşmeyi noter satış tarihinden itibaren sonlandırır ve işlemeyen süreye ait sigorta ücretini gün esası üzerinden hesap ederek sigorta ettirene iade eder. Sigortalı aracın trafikten çekilmesi (plakanın terkini) durumunda da sigorta sözleşmesi, resmi işlemin yapıldığı tarihten itibaren yukarıda belirtilen kurallar dâhilinde sonlandırılır. Sigortalının / işletenin / sigorta ettirenin değişmesi durumunda mevcut sigorta sözleşmesi mutlak surette sona erer ve hiçbir durumda yeni işletenin / sigortalının adına sürdürülemez. Yukarıda belirtilen işlemlerin tümünde Yeşil Kart Sertifikası asılları sigorta ettirenden alınarak sigortacı nezdinde saklanır. Adı geçen sertifika aslının TMTB tarafından talep edilmesi halinde ilgili sertifika aslı derhal TMTB’ye ulaştırılacaktır. Satış ve terkin ve de işletenin değişmesi dışındaki iptal hallerinde Yeşil Kartın sigortacıya iade edildiği tarih dikkate alınarak gün esasına göre prim iadesi yapılır.

2) Noter satışı ve aracın trafikten kaydının silinmesi halleri ile kısa süreli Yeşil Kartlar ve yıllık Yeşil Kartların iptallerinde sigortacı işlemeyen süreye ait sigorta ücretini gün esası üzerinden hesap ederek sigorta ettirene iade eder.Ancak onbeş gün vadeli Yeşil Kartlara kısmi iptal işlemi yapılamaz.Yeşil Kart Sertifikalarının iptali için, sigortacı tarafından Yeşil Kart sertifikası ve zeyilnamelerine bağlı tüm Yeşil Kart Sertifikası asıllarının sigortalıdan alınması gerekmektedir. Kayıp, çalıntı nedeniyle sigortalının Yeşil Kart orijinalini iade etmesinin mümkün olmadığı hallerde Yeşil kartın iptali için, Yeşil Kartın ayrıntılarına da yer verildiği resmi otoritelerce tutulan bir tutanağın sigortacıya ibrazı gerekmektedir.

4) Sigorta şirketleri, Yeşil Kart sigortası sertifikalarını on-line ve SBM üzerinden düzenlemek ve Yeşil Kart sigortasına ilişkin verilerini gerçek zamanlı olarak SBM sistemine kaydetmekle yükümlüdür.

5) Yeşil Kart sigorta sertifikası düzenleme yetkisine sahip TMTB üyesi, düzenlediği bir Yeşil Kart sigorta sertifikasını işbu Tarife ve Talimatta ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen kurallara aykırı olarak iptal ederse; bu durumda anılan Yeşil Kart sigorta sertifikasından dolayı yapılan tazminat talepleri Yeşil Kart Reasürans Havuzu retrosesyon hesabı dışında tutularak, doğrudan aykırı iptal işlemini yapan üye tarafından karşılanır.

6) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), sertifika düzenlenmesi esnasında referans sertifika, basamak tespiti ve ilgili diğer işlemlerin bu Tarife ve Talimat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini teminen her türlü tedbiri alır.

7) Başvuru üzerine veya resen bu Tarife ve Talimata aykırı olarak referans sertifika tespit edildiğinin, basamak tespiti yapıldığının ya da başka bir işlem tesis edildiğinin belirlendiği hallerde SBM tarafından veya TMTB/SBM koordinasyonunda ilgili sigorta şirketi tarafından gerekli düzeltmeler yapılır.

Sigorta Ücreti/Son Hükümler Uygulama

Sigorta Ücreti

1) Yeşil Kart sigortası primleri peşin olarak tahsil edilir. Ancak, Büro üyesi sigorta şirketleri, Yeşil Kart Reasürans Havuzu Kuruluş ve Çalışma İlkeleri dahilinde kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek ve adı geçen ilkelere aykırı davranmamak kaydıyla, Yeşil Kart sigortasına ait sigorta ücretini taksitlendirebilir.

2) Sigorta ücretinin taksitlendirilmesi halinde, sigorta ücreti taksidinin ödenmemesi nedeniyle Yeşil Kart sigorta sertifikası iptal edilemez.

Son Hükümler

Burada yer almayan hususlarda Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmeliğe bağlı diğer mevzuat ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının kabili tatbik hükümleri uygulanabilir.

2) Yeşil Kart Sigorta Tarife ve Talimatı’nın yorumlanmasında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu yetkilidir.

Uygulama

Bu Tarife ve Talimat 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanır.

Yeşil Kart Sertifikası’na ait sigorta sözleşmesi ile sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın dördüncü maddesinde belirtilen istisnanın hilafına sigortalıyı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun (TMTB) üyesi bulunduğu Yeşil Kart Sistemi dâhilindeki yabancı ülkelerde motorlu aracın işletilmesinden ötürü meydana gelecek sorumluluk hallerinden dolayı, olayın meydana geldiği ülkenin zorunlu mali sorumluluk sigortası limitleri dâhilinde güvence altına alır. Aşağıdaki özel şartlar Yeşil Kart uygulamalarında ve sigortalı ile sigortacı arasındaki ihtilaflarda öncelikle uygulanır.


Yıllık Prim Tarifesi

Araç Grup Kodu Araç Kategori Kodu Araç Grubu* Prim - Euro
Özel Tüzel
01 A Otomobil 225 225
02 A Taksi 225 225
03 E Minibüs(Sürücü Dahil 10-17 Koltuk) 550 550
04 E Otobüs(Sürücü Dahil 18-30 Koltuk) 700 700
05 E Otobüs(Sürücü Dahil 31 ve Üstü Koltuk) 850 850
06 A Kamyonet 500 500
07 C Kamyon 1.250 1.250
08 G İş Makinesi 300 300
09 G Traktör 50 50
10 F Römork** 85 85
11 B Motosiklet ve Yük Motosikleti 180 180
12 C Tanker 1.250 1.250
13 C Çekici 1.250 1.250
14 G Özel Amaçlı Taşıt 700 700
15 G Tarım Makinesi 300 300

( ** ) Bu Tarife ve Talimatta belirtilen Römork araç grubu, insan taşımada kullanılmayan römorkları ifade etmektedir. İnsan taşımada kullanılan römorklar Özel Amaçlı Taşıt kategorisinde değerlendirilecektir.

NOT: Yeşil Kart sertifikası araç kategori kodları ile Trafik poliçesi araç kategori kodlarının birebir aynı olması için aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve 17.06.2015 tarihinde yürürlüğe alınmıştır.

1) 03,04,05 Araç gruplarındaki sürücü dahil koltuk sayısı güncellenmiştir.

2) Karavan araç grubu, Özel amaçlı taşıt araç grubu içerisine dahil edilmiştir.

3) Araç grup kodu 15'in tanımı Tarım Makinesi olarak güncellenmiş ve primi özel/tüzel kişiler için 300 EURO olarak belirlenmiştir.

Referans Sertifika

Yeşil Kart sertifikası tanzim edilirken referans alınabilecek sertifikalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir:

a) Yürürlükte olan sertifika, vadesinin sona ereceği tarihin otuz gün öncesinden itibaren aynı araç için yapılan yenileme teklifleri hariç olmak üzere, referans gösterilemez.

b) Sertifika aynı araç grubuna ait sertifika için referans gösterilebilir.

c) Yeni sertifikanın yürürlük tarihi itibarıyla, sona erme tarihinden itibaren on yıldan fazla süre geçmiş sertifikalar referans gösterilemez.

d) Her sertifika bir defa referans gösterilebilir.

e) Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen sertifikalar arasından, düzenlenecek yeni sertifikanın yürürlük tarihine en yakın tarihte sona eren sertifika referans gösterilir. En yakın tarihte sona eren referans gösterilebilir birden fazla sertifikanın bulunması halinde (sona erme zamanının aynı olması durumunda) sigortalı açısından en avantajlı olan dikkate alınır.

Basamak Tespiti ile Prim İndirimi ve Artırımı Uygulaması

Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı bu maddede yer alan basamak esasına göre uygulanır

Basamak No Hasarsızlık İndirimi (%) Prim Artırımı (%)
7 20 -
6 15 -
5 10 -
4 - -
3 - 20
2 - 40
1 - 60

İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için prim artırımı ve indirimi içermeyen dördüncü basamak uygulanır.

Biten yıllık sigorta dönemi içinde herhangi bir tazminat talebinin yapılmadığı durumda, yenilenecek sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirim oranı, biten sözleşmeye göre bir üst basamaktan belirlenir. Diğer taraftan, sona eren sigorta sözleşmesinin süresi içinde meydana gelmiş her bir ayrı tazminat talebi için, yapılacak yenilemede uygulanacak prim artırımı, biten sözleşmenin bir alt basamağına göre belirlenir. Prim basamağının tespitinin ardından sertifikanın yürürlükte olduğu dönem içinde biten sertifika dönemine ilişkin hasar bildiriminin yapılması halinde; yürürlükteki sertifika, söz konusu duruma göre primli olarak düzeltilir ve bu durum yenileme sertifikada bir alt basamaktan işlem yapılmak üzere dikkate alınır.

Prim indirimi veya tazminat talebi nedeniyle yapılan prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

Bir araç işletenine ait birden fazla motorlu aracın bulunması ya da birden fazla motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, her bir araç için ayrı sigorta sözleşmesi yaptırılır ve uygulanacak olan prim basamağı şasi numarası dikkate alınarak her bir araç için münferit olarak tespit edilir.

Prim basamağının tespiti amacıyla, sigortalı; adına tescili yapılmış araçlarda araç ruhsat suretini, satışı gerçekleşen ancak henüz adına tescil edilmeyen araçlarda noter satış senedini veya faturayı veya sigorta şirketi tarafından talep edilecek gerekli belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür.

Sigortalıya ait son sertifika bilgilerinin sigortacı tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) veri tabanından kontrol edilememesi durumunda sigortalı, son sertifika örneğini sigorta yaptıracağı şirkete ibraz eder.

Sigorta şirketi, sigortalı tarafından ibraz edilen belgelere ve SBM veri tabanından kontrol edeceği hasar durumuna bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak indirim ve artırım oranlarını belirler.

Prim basamağının tespiti amacıyla araç satış işlemini gösterir belgenin veya araç ruhsat suretinin ve gerekli durumlarda son sertifika örneğinin ibraz edilememesi durumunda prim basamağı, prim artırımı en yüksek olan basamakta yer alan prim oranına göre hesaplanır.

İndirim ve artırım oranları, sigorta primine toplanarak uygulanmayıp ardı ardına uygulanır.

Kısa süreli sigorta ve kısa süreli sigorta sözleşmesini müteakip düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesinin yıllık olması durumunda hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Ancak, bu sözleşmelere hasar nedeniyle prim artırımı uygulaması yapılır.

Bir yıl vadeli olup da vadesinden önce sona erdirilen sertifikaların referans gösterilmesi halinde yeni sertifikanın basamağı, referans gösterilen sertifikanın yürürlük süresi içinde herhangi bir tazminat talebi yapılmaması durumunda kaldığı yerden devam ettirilir.

İptal veya red sebepleriyle sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmayan hasar dosyaları basamak tespitinde dikkate alınmaz. Basamak tespiti yapılarak sertifika tanzim edildikten sonra geçmiş döneme ait hasar dosyasının iptal veya reddedilmesi durumunda mevcut sertifikada gerekli basamak düzeltimi ve prim iadesi yapılır.

İşletenin tüzel kişi tacir olması durumunda ilgili mevzuat kapsamında meydana gelen birleşme, bölünme, tür değiştirme veya ticaret ünvanı değişikliği gibi hallerde prim indirimi ve artırımı uygulaması devam eder. Bu durumda yeni araç tescil belgesi ile söz konusu işlemlere ilişkin olarak ticaret sicili müdürlüklerinden alınan onaylı belgelerin sigorta ettiren tarafından ilgili sigorta şirketine ibrazı zorunludur.

Gerçek kişi tacirin işlettiği ticari işletmenin ilgili mevzuat uyarınca devralınmak suretiyle ticaret şirketiyle birleştiği veya ticaret şirketine dönüştüğü haller ile ticaret şirketinin ticari işletmeye dönüştüğü hallerde de yukarıdaki paragraf hükmü uygulanır.

Filoya Özel İndirim - Artırım

Aynı vergi numarası , TC numarası altında toplanmak kaydıyla herhangi bir işletene ait araç sayısı beş ve üzerinde olan ve kullanım tarzı ayırımı yapılmaksızın kişi/kuruluş Filo olarak nitelenir ve düzenlenecek Yeşil Kart Sigortalarına aşağıda belirtilen oranlara karşılık gelen tarife uygulamaları yapılır.

Belirtilen tarife uygulaması, işletenin sigortalı/sigorta ettiren sıfatlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu tespit edilmiş olup, işletenin Büro nezdinde mevcut geçmiş son üç yıla ait Hasar/Prim Oranının “underwriting year” esasına göre elde edilen sonuçları üzerine kuruludur.

Son 3 yılda yazılan işlere ilişkin toplam hasar prim oranı, hesap tarihi itibari ile son 3 yılda yazılan işlere ilişkin ödenen toplam hasar ile son 3 yılda yazılan işlere ilişkin hesap tarihindeki muallak hasar toplamının, son 3 yılda yazılan işlere ilişkin toplam prime oranlanması ile hesaplanır.

Buna göre, adı geçen yönteme uygun son 3 yılda yazılan işlere ilişkin hesap tarihi itibari ile tespit edilen toplam Hasar/Prim Oranı

 • % 0 - % 50.00 arasında olan işletenlere % 20 indirim,
 • % 50 - % 70 arasında olan işletenlere % 10 indirim,
 • % 80 - %100 arasında olan işletenlere % 30 artırım
 • % 100 ve üzerinde olan işletenlere % 50 artırım

şeklinde uygulanır.

Hasarsızlık İndirimi / Hasarlılık Artırımı ile Filoya Özel İndirim / Artırımın aynı işletene ait araçta birleşmesi halinde sigorta primi, yukarıda belirtilen hak kazanılmış her türlü indirim veya artırımın birbirleri üzerinden uygulanması sonucu elde edilir.

Filoya Özel İndirim / Artırıma konu olan araçlar için, işbu Tarifede öngörülen Kısa Süreli Prim Tarifesi uygulanabilir.

Kısa Süreli Prim Tarifesi

Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 20’sinden az olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen oranlara göre tespit edilir.

 • 15 güne kadar sigortalarda yıllık primin %20'si
 • 1 aya kadar sigortalarda yıllık primin %25'i
 • 2 aya kadar sigortalarda yıllık primin %35'i
 • 3 aya kadar sigortalarda yıllık primin %45'i
 • 4 aya kadar sigortalarda yıllık primin %55'i
 • 5 aya kadar sigortalarda yıllık primin %65'i
 • 6 aya kadar sigortalarda yıllık primin %75'i
 • 6 ayı geçen sigortalarda yıllık primin tamamı alınır.

Teminat Durdurma/Yeniden Başlatma

Sigorta ettirenin talebi halinde sertifika teminatı “durdurulur” ve durdurulan sertifikanın vade bitiminden önce talep edilmesi halinde teminat yeniden yürürlüğe alınır.

Böylelikle, sigorta ettirenin kazanmış olduğu “Hasarsızlık indirimi veya Hasarlılık artırımı” etkilenmez, durdurulan süre poliçe bitim tarihine eklenerek vade uzaması sağlanır.

Durdurma zeyli sertifika süresi içinde yapılır ve yeniden yürürlüğe alınmadığı sürece sertifika bitim tarihinde sonlanır, sertifikanın durduğu tarihten vade bitimine kadar işlememiş süreye ilişkin sigorta primi sigorta ettirene iade edilir.

Durdurma zeyli yapılması halinde teminatı durdurulan sertifikanın sigorta ücreti sigorta ettirenden tahsil edilir.

Durdurulması istenen Yeşil Kart sertifikasının asıl nüshası TMTB’ ye teslim edildikten sonra sigortacı tarafından teminat durdurma zeyli yapılır.

Teminat durdurma zeyli yapılmış olan Yeşil Kartın yetkisiz kullanılmasından dolayı teminatın durduğu süre içerisinde meydana gelen hasar nedeniyle tazminat talebi alınması ve hasarın TMTB tarafından ödenmesi halinde yapılan ödeme miktarı için sigorta ettirene/sigortalıya rücu edilir.

Durdurulup tekrar başlatılan sertifikanın yenilenmesi sırasındaki hasarsızlık/hasarlılık durumunun tespitinde, sertifika durdurma ve yeniden başlatma zeyli süresi içindeki hasarlı olma hali de dikkate alınır ve süresi biten sertifikanın basamağına göre değerlendirilir.

Vadesi onbeş gün olan Yeşil Kart sertifikalarına teminat durdurma zeyli düzenlenmez.

Talimatlar

1) Sigortalanacak olan taşıtın ruhsatnamesinde kayıtlı kategorisi:

Yeşil Kart Sertifikalarına yukarıdaki tarifenin araç kategori kodu bölümünde belirtilen kodlar yazılacak olup, araç grup kodu bölümünde belirtilen kodlar verilerin SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) sistemine aktarımında kullanılacaktır.

2) Yeşil Kartın süre başlangıcı ve sonu hanelerindeki tek rakamlı gün ve ayların önüne sıfır rakamı konulacaktır. (1.1.2013 yerine 01.01.2013 gibi)

3) İkinci nüsha veya müteakip Yeşil Kart tanzimlerinde vade başlangıcı için tanzim tarihi vade sonu için ise, asıl Yeşil Kartın bitiş tarihi esas alınmalıdır. Kayıp, çalıntı ve diğer zorunlu nedenlerden dolayı sigortalının Yeşil Kart orijinalini iade etmesinin mümkün olmadığı hallerde, sigortalıya yeni Yeşil Kart sigorta sertifikası tanzim edilebilir.

4) Sigortalıya verilmeden önce tanzim sırasında sigortacı tarafından battal edilen veya mebdeinden iptal edilen Yeşil Kart asılları, bu işlemi yapan sigortacı tarafından saklanır. Ancak, battal veya iptal edilen Yeşil Kart sertifikasının TMTB tarafından talep edilmesi halinde, ilgili sigorta şirketi işbu kayıtları gecikmeksizin Büro’ya ulaştırmak zorundadır.

5) Türk plakalı olmayan (yabancı plakalı) araçlara Yeşil Kart tanzim edilemez.

6) Yeşil Kart Zeyilleri ve buna bağlı Yeşil Kart Sertifikaları tanzim edilirken sigortalı hanesine aracın ruhsat sahibinin ismine ve hemen altında da sigorta ettiren ibaresi ile aracı işletenin ismine ve adresine yer verilmesi ve aracın işleteni olduğunu ispatlar noterden tasdikli belgenin de zeyilname ekinde ilgili sigorta şirketince saklanması gerekir. İşletenin adına yer verilen Yeşil Kartlarda vade başlangıç tarihi hiçbir halde kira sözleşmesindeki başlangıç tarihinden önce olamaz. (İşleten sıfatının dikkate alınabilmesi için en az bir yıl süreli noter tasdikli kira sözleşmesinin olması gerekmektedir.)

7) Trafikten men ve noterden satış halleri dâhil Yeşil Kartlar hiçbir halde başka bir araca ve kişiye devredilemez.

İptal İşlemleri

1) Sigortalı aracın satılması durumunda sigorta sözleşmesi, noter satış senedi tarihinden itibaren sona erer. Satışı izleyen on gün içinde sigorta ettiren durumu sigortacıya bildirmek zorundadır. Satış senedi eline ulaşan sigortacı, sözleşmeyi noter satış tarihinden itibaren sonlandırır ve işlemeyen süreye ait sigorta ücretini gün esası üzerinden hesap ederek sigorta ettirene iade eder. Sigortalı aracın trafikten çekilmesi (plakanın terkini) durumunda da sigorta sözleşmesi, resmi işlemin yapıldığı tarihten itibaren yukarıda belirtilen kurallar dâhilinde sonlandırılır. Sigortalının / işletenin / sigorta ettirenin değişmesi durumunda mevcut sigorta sözleşmesi mutlak surette sona erer ve hiçbir durumda yeni işletenin / sigortalının adına sürdürülemez. Yukarıda belirtilen işlemlerin tümünde Yeşil Kart Sertifikası asılları sigorta ettirenden alınarak sigortacı nezdinde saklanır. Adı geçen sertifika aslının TMTB tarafından talep edilmesi halinde ilgili sertifika aslı derhal TMTB’ye ulaştırılacaktır. Satış ve terkin ve de işletenin değişmesi dışındaki iptal hallerinde Yeşil Kartın sigortacıya iade edildiği tarih dikkate alınarak gün esasına göre prim iadesi yapılır.

2) Noter satışı ve aracın trafikten kaydının silinmesi halleri ile kısa süreli Yeşil Kartlar ve yıllık Yeşil Kartların iptallerinde sigortacı işlemeyen süreye ait sigorta ücretini gün esası üzerinden hesap ederek sigorta ettirene iade eder.Ancak onbeş gün vadeli Yeşil Kartlara kısmi iptal işlemi yapılamaz.Yeşil Kart Sertifikalarının iptali için, sigortacı tarafından Yeşil Kart sertifikası ve zeyilnamelerine bağlı tüm Yeşil Kart Sertifikası asıllarının sigortalıdan alınması gerekmektedir. Kayıp, çalıntı nedeniyle sigortalının Yeşil Kart orijinalini iade etmesinin mümkün olmadığı hallerde Yeşil kartın iptali için, Yeşil Kartın ayrıntılarına da yer verildiği resmi otoritelerce tutulan bir tutanağın sigortacıya ibrazı gerekmektedir.

4) Sigorta şirketleri, Yeşil Kart sigortası sertifikalarını on-line ve SBM üzerinden düzenlemek ve Yeşil Kart sigortasına ilişkin verilerini gerçek zamanlı olarak SBM sistemine kaydetmekle yükümlüdür.

5) Yeşil Kart sigorta sertifikası düzenleme yetkisine sahip TMTB üyesi, düzenlediği bir Yeşil Kart sigorta sertifikasını işbu Tarife ve Talimatta ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen kurallara aykırı olarak iptal ederse; bu durumda anılan Yeşil Kart sigorta sertifikasından dolayı yapılan tazminat talepleri Yeşil Kart Reasürans Havuzu retrosesyon hesabı dışında tutularak, doğrudan aykırı iptal işlemini yapan üye tarafından karşılanır.

6) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), sertifika düzenlenmesi esnasında referans sertifika, basamak tespiti ve ilgili diğer işlemlerin bu Tarife ve Talimat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini teminen her türlü tedbiri alır.

7) Başvuru üzerine veya resen bu Tarife ve Talimata aykırı olarak referans sertifika tespit edildiğinin, basamak tespiti yapıldığının ya da başka bir işlem tesis edildiğinin belirlendiği hallerde SBM tarafından veya TMTB/SBM koordinasyonunda ilgili sigorta şirketi tarafından gerekli düzeltmeler yapılır.

Sigorta Ücreti/Son Hükümler Uygulama

Sigorta Ücreti

1) Yeşil Kart sigortası primleri peşin olarak tahsil edilir. Ancak, Büro üyesi sigorta şirketleri, Yeşil Kart Reasürans Havuzu Kuruluş ve Çalışma İlkeleri dahilinde kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek ve adı geçen ilkelere aykırı davranmamak kaydıyla, Yeşil Kart sigortasına ait sigorta ücretini taksitlendirebilir.

2) Sigorta ücretinin taksitlendirilmesi halinde, sigorta ücreti taksidinin ödenmemesi nedeniyle Yeşil Kart sigorta sertifikası iptal edilemez.

Son Hükümler

Burada yer almayan hususlarda Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmeliğe bağlı diğer mevzuat ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının kabili tatbik hükümleri uygulanabilir.

2) Yeşil Kart Sigorta Tarife ve Talimatı’nın yorumlanmasında Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu yetkilidir.

Uygulama

Bu Tarife ve Talimat 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanır.

Özel Yeşil Kart Tarifeleri

1.Sadece Azerbaycan’a Teminat Sağlayan Yeşil Kart Sertifikası Yıllık Prim Tarifesi

Araç Grup Kodu Araç Kategori Kodu Araç Grubu* Prim - Euro
04, 05 E Otobüs 220
07 C Kamyon 150
10 F Römork* 15
12 C Tanker 150
13 C Çekici 150

(*) Bu Tarife ve Talimatta belirtilen Römork araç grubu, insan taşımada kullanılmayan römorkları ifade etmektedir.


Özel Hükümler

1. Kısa süreli Yeşil Kartların minimum vadesi 6 ay olup yıllık primin %75'i alınır, 6 ayı geçen sigortalarda yıllık primin tamamı alınır.

2. Kısa süreli olarak düzenlenmiş Yeşil Kartlar satış ve aracın trafikten kaydının silinmesi haricinde iptal edilemez ve prim iadesi yapılamaz.

3. Bu Özel Tarifede düzenleme bulunmayan hallerde yukarıdaki Uluslararası Motorlu Taşıt Sigorta Sertifikası (Yeşil Kart) Tarife ve Talimatı hükümleri uygulanır.

Büroların Faaliyetleri

Bürolar, yeşil kart sisteminde ülkesini temsil eden ve sistemin işleyişine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen organizasyonlardır.

Yeşil kart sisteminde Büroların iki önemli yükümlülüğü bulunmaktadır:

1. Garanti Sağlama

- Yeşil kartı düzenleyen yabancı sigortacının, Büronun kendi ülkesindeki kanunlara uyacağına ve ülkesinde yürürlükte bulunan trafik sigortası limit ve kapsamı dahilinde mağdur tarafın zararını tazmin edeceğine dair garantiyi kendi hükümetine,

- Üye sigortacılar tarafından düzenlenen yeşil kartlar ile ilgili yeşil kart sistemine dahil diğer ülkelerde meydana gelen zararların tazmin edileceğine dair garantiyi ise ziyaret edilen ülkenin bürosuna vermektedir.

2. Hasar Yönetimi

- Yurt dışında düzenlenmiş yeşil kart sigortası bulunan yabancı plakalı araçların, Büronun ülkesinde sebebiyet verdiği zararları yeşil kart sigortacısı adına gidermek,

- Yurt dışında düzenlenmiş yeşil kartlardan karşılanacak talepler ile ilgili açılan davalarda taraf olmak ve celp kabul etmekle görevlidir.

Bürolar Arası Anlaşma

İç Düzenlemeler

1. 1949’da Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun İç Ulaştırma Komitesinin Karayolu Ulaşımı Çalışma Grubu üye devletlerin hükümetlerine bir tavsiye*** gönderdi ve bu tavsiyede taşıtların kullanımıyla ilgili üçüncü şahıs sorumluluk risklerini teminat altına alan sigortacılardan bu risklere karşı sigortanın mecburi olduğu ülkelere girişlerde kullanıcıların tatmin edici şekilde sigortalanmalarını sağlayacak tek tip ve pratik koşulların oluşturulması için anlaşmalar yapmalarını istemelerini rica etti.
 
2. Bu tavsiye tek tip bir sigorta belgesinin getirilmesinin bu hedefe ulaşmada en iyi yol olacağı sunucuna vardı ve çeşitli ülkelerin sigortacıları arasında imzalanacak anlaşmaların temel prensiplerini oluşturdu.
 
3. Tavsiyeye olumlu cevap veren devletlerin sigortacılarının temsilcileri Kasım 1951’de Bürolar Arası Anlaşmayı kabul ettiler ve bu anlaşma bu sigortacılar arasındaki ilişkinin temelini oluşturdu.
 
4.
a) Yaygın olarak Yeşil Kart Sistemi olarak bilinen sistemin amacı ziyaret edilen ülkenin motorlu araç üçüncü şahıs sorumluluk sigortası ile ilgili zorunlu tuttuğu kriterlerin karşılanmasını sağlayarak motorlu araçların uluslar arası dolaşımının kolaylaştırılması ve kaza durumunda o ülkenin ulusal kanun ve düzenlemelerine uygun olarak mağdura tazminat ödenmesinin garanti altına alınmasıdır.
 
b) Birleşmiş Milletler Tavsiyesini kabul eden devletlerin hükümet yetkililerine resmi olarak tanınan uluslar arası motorlu taşıt sigorta kartı (Yeşil Kart) her ziyaret edilen ülkede motorlu aracın kullanımı ile ilgili zorunlu üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kanıtıdır.
 
c) Her katılımcı ülkede:
 
- Yabancı sigorta şirketinin hasarın meydana geldiği ülke yasalarına uyması ve mağdurların zararlarının limitler dahilinde karşılanması konusunda hükümetine
- Kazaya karışan araca üçüncü şahıs sorumluluk sigortası teminatı vermiş olan üye sigortacının sorumluluğuna istinaden ziyaret edilen ülkenin bürosuna
 
çift taraflı garanti sağlamak amacıyla ulusal bir büro kurulmuş ve de resmi olarak tanınmıştır.
 
d) Bu çift taraflı kar amacı gütmeyen yetkilendirmenin bir sonucu olarak her büro kendisi ile diğer bürolar arasındaki anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kendi ulusal pazarında zorunlu motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortası işi yapmakla yetkilendirilmiş sigortacıların ortak sorumluluğu temelinde kendi bağımsız finansal yapısına sahip olmalıdır.
*** Ocak 1949’da kabul edilen ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun İç Ulaştırma Komitesinin Karayolu Ulaşımı Çalışma Grubunun kabul ettiği Karayolu Ulaşımının Kolaylaştırılması üzerine Revize Edilmiş Konsolide Kararın(R.E.4) 1’nci eki ile son halini alan 5 no’lu Tavsiye,metni Ek 1’de mevcuttur. 
5.
a) Bazı ülkeler uluslar arası karayolu trafiğini daha da kolaylaştırmak için genel olarak araç ruhsatı temelinde ilgili Bürolar arasında imzalanmış olan anlaşmalar istinaden sınırlarındaki Yeşil Kart denetlemelerini kaldırmışlardır.
 
b) 24 Nisan 1972’deki Talimatıyla Avrupa Birliği Konseyi böyle bir anlaşmanın yapılmasını üye devletlerin Bürolarına tavsiyede bulunmuş,o zamanlar Ek Bürolararası Anlaşma olarak bilinmekteydi ve bu 16 Ekim 1972’de imzalanmıştır.
 
c) Aynı prensiplere dayanan sonraki anlaşmalar diğer ülkelerin bürolarının üye olmalarına olanak sağladı ve o anlaşmalar Çok Taraflı Garanti Anlaşması adı altında 15 Mart 1991’de tek bir belgede birleştirilerek imzalanmıştır.
 
6. Bürolar arasındaki ilişkileri düzenleyen tüm şartnamelerin tek bir belgede toplanılması arzu edildiğinden Bürolar Konseyi 30 Mayıs 2002’de Rethyno(Crete)’de yapılan Genel Kurulunda bu İç Düzenlemeleri kabul etmiştir.
 
7. Lizbon(Portekiz)’deki Genel Kurul 28 Mayıs 2008’de genel olarak 5. Motorlu Taşıt Sigorta Talimatının(Talimat 2005/14/EC 11 Mayıs 2005) uygulanması ile ilgili olan ve şimdiki İç Düzenlemelerde yapılan güncellemeleri onayladı.
 
BÖLÜM 1
GENEL KURALLAR
(Zorunlu Hükümler)
 
 
Madde 1-Amaç
 
Bu İç Düzenlemelerin amacı Ulusal Sigorta Büroları arasındaki karşılıklı ilişkileri düzenlemek ve böylece 25 Ocak 1949’da Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun İç Ulaştırma Komitesinin Karayolu Ulaşımı Çalışma Grubunun kabul ettiği ve İç Ulaştırma Komitesinin 17-19 Şubat 2004 tarihlerinde yapılan 66. toplantısında kabul edilen Karayolu Ulaşımının Kolaylaştırılması üzerine Revize Edilmiş Konsolide Kararın 1’nci eki ile son durumunun alan 5 numaralı Tavsiyesinin hükümlerini geçerli kılmaktır.
 
Madde 2-Tanımlamalar
 
Bu İç Düzenlemelerin amacı ile ilgili aşağıdaki kelime ve ifadeler burada onlara atfedilen anlamlar dışında başka bir anlam taşımazlar.
 
1. Ulusal Sigorta Bürosu(bundan sonra Büro olarak anılacaktır) Bürolar Konseyi üyesi olan ve 5 No’lu Tavsiye doğrultusunda ülkesinde oluşturulmuş olan mesleki bir organizasyondur.
 
2. Sigortacı:motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortası işi yapmaya yetkili olan şirket.
 
3. Üye: bir büronun üyesi olan herhangi bir sigortacı.
 
4. Muhabir: yerleşik bulunulan ülkenin bürosunun izni ile bir veya daha fazla sigortacı tarafından o ülkede meydana gelen ve söz konusu sigortacı ya da sigortacılar tarafından bir sigorta poliçesi düzenlenmiş araçların karıştığı kazaların tedvir ve tasfiyesini yapmak amacıyla atanan herhangi bir sigortacı ya da başka bir kişi.
 
5. Araç: Ray üstünde hareket etmeyip kara seyahati amaçlı ve mekanik güç tarafından itilen herhangi bir motorlu araç veya takılı ya da takılı olmayan römork fakat sadece motorlu araç ya da römorkun kullanıldığı ülkede bunlar zorunlu sigortaya tabi ise.
 
6. Kaza:meydana geldiği ülkenin kanununa göre motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kapsamına giren ve zarar veya yaralanmaya sebebiyet veren herhangi bir olay.
 
7. Mağdur taraf:bir araş tarafından sebebiyet verilen herhangi bir zarar ya da yaralanma için tazminat talep etme hakkı bulunan kişi.
 
8. Talep:aynı kazadan doğan ve bir mağdur tarafından sunulan bir ya da daha fazla tazminat talepleri.
 
9. Sigorta poliçesi:bir üye tarafından tanzim edilen ve bir aracın kullanımı ile ilgili sorumluluk teminatı veren bir zorunlu sigorta sözleşmesi.
 
10. Yeşil Kart:Bürolar Konseyi tarafından kabul edilen maddelerden herhangi birine uygun olan uluslar arası motorlu taşıt sigorta sertifikası.
 
Madde 3-Taleplerin Tedviri
 
1. Bir büro yetkili olduğu kendi ülke sınırları içinde meydana gelen ve yabancı bir aracın karıştığı bir kazayı haber aldığında resmi bir talebin gelmesini beklemeden kaza nedenlerini araştırmaya başlar.Mümkün olabilecek en kısa zamanda Yeşil Kart’ı veya sigorta poliçesini düzenleyen sigortacıyı,eğer uygunsa ilgili yabancı büroyu bilgilendirmelidir.Tedvir bürosuna herhangi bir ihmal durumunda sorumluluk yüklenemez.
 
Eğer büro araştırmaları sırasında olaya karışan aracın sigortacısını ve bu sigortacının madde 4’ün hükümlerine uygun olarak bir muhabiri atamış olduğunun belirlerse, bu bilgiyi işlemin devam etmesi için zaman kaybetmeden muhabire iletmesi gerekir.
 
2. Yukarıda tanımlanan şartlar altındaki bir kazadan doğan bir talep alınmasından sonra eğer sigortacının bir muhabiri atanmışsa büro talebi madde 4’ün hükümlerine uygun olarak tedvir ve tasfiye edebilmesi için en kısa zamanda muhabire iletecektir.
 
Eğer atanmış bir muhabir yoksa büro en kısa zamanda Yeşil Kart’ı ya da sigorta poliçesini tanzim eden sigortacıya ya da uygunsa ilgili büroya kendisinin bir talep aldığını ve onu tedvir edeceğini ya da tedvirinin kimliğinin de bildirileceği bir temsilci tarafından yapılacağının bildirir.
 
3. Büro her bir hasarı sulh yoluyla tasfiye etmekle ya da muhtemelen tazminat ödemesini içerecek olan her ekstra adli ya da adli işlem hizmetlerini kabul etmekle yetkilidir.
 
4. Tüm talepler,büro tarafından özerk olarak,kusur,mağdurların tazminatı ve sorunlu sigorta hususlarında kazanın meydana geldiği ülkenin hukuki ve düzenleyici hükümlerine uygun biçimde ve de Yeşil Kart’ı veya sigorta poliçesinin düzenleyen sigortacının ve ilgili büronun en iyi yararı korunarak tedvir edilecektir.
 
Büro, (başka bir ülkenin yasalarına atıfta bulunsa bile) kazanın olduğu ülkedeki geçerli yasaların yorumlanması hususundaki tüm konular ve de hasarın tasfiyesi ile ilgili olarak tek yetkilidir. Bu hüküm saklı kalmak üzere, büro, talepleri olursa, sigortacıya veya ilgili büroya son karar alınmadan bilgi verecektir.
 
5. Eğer öngörülen tasfiye kazanın olduğu ülkede geçerli olan zorunlu motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kanununda belirtilen şartlar ve limitlerin üstündeyse fakat sigorta poliçesi tarafından teminat altındaysa büro bu şartların ve limitlerin üstünde kalan hasar kısmı için sigortacı ile görüşecektir.
Eğer geçerli kanun büroyu kazanın olduğu ülkedeki motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortasındaki şartlar ve limitleri aşan sözleşme garantilerini göz önünde bulundurmakla yükümlü kılıyorsa sigortacının onayı gerekli olmaz.
 
6. Birtakım sözleşme yükümlülüklerine istinaden maddi bir çıkar dolayısıyla bir temsilciye hasar olayının verilmesi kararının büro tek başına alamaz.Bunun için sigortacının veya ilgili büronun yazılı onayı gereklidir. Onay olmadan yapılacak böyle bir işlem sonucu almaya hak kazanacağı geri ödeme miktarı normal geri ödeme miktarının yarısı olacaktır.
 
Madde 4- Muhabirler
 
1. Her büro aksine kendisini diğer bürolara ya da herhangi bir ulusal hukuki ya da düzenleyici hükümlerine bağlayan bir anlaşma saklı kalmak şartıyla yetkili olduğu ülkede yerleşik muhabirlerin atanmasının kabul,ret ya da geri çekme şartlarını belirler.
Ancak,büronun bulunduğu ülkede mevcut olan motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortası işlemlerini yapmaya yetkili olan bir kuruluş için,diğer ülke bürosunun bir üyesi tarafından onay talep edildiğinde muhabirlik yapma yetkisi otomatik olarak verilecektir.
 
2. Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi büroları,2000/26/EWG talimatına göre diğer üye ülkelerin sigortacıları tarafından kendi ülkelerinde atanan hasar tedvir bürolarını,muhabir olarak tanımakla yükümlüdürler.Bu muhabirler,hasar tedvir işlemlerini anılan talimat uyarınca yerine getirdikleri ve bu paragraf uyarınca kendisine verilen sorumluluklara uydukça ve kuralları ağır şekilde ihlal etmedikçe,bu yetkileri geri alınamaz.
 
3. Sadece bir büro,bir üyesinin talebi üzerine,bir başka büroya bu büronun bulunduğu ülkede bir muhabir atanması için izin başvurusunda bulunma yetkisine sahiptir. Bu başvuru, önerilen muhabirin yetki başvurusunu kabul ettiğini gösterir belge ile birlikte fax veya e-mail olarak yapılacaktır.
 
4. Muhabir, o ülkede meydana gelen ve muhabir için yetki talep eden sigortacı tarafından sigortalanmış olan araçların karıştığı kazalarla ilgili tüm talepleri, ülkedeki geçerli hukuki ve düzenleyici hükümlere uygun olarak, muhabire tedvir yetkisi veren büro ve muhabiri için yetki talep eden sigortacı adına;
kusur, mağdurların tazminatı ve zorunlu sigorta kapsamında tedvir eder.
Eğer öngörülen tasfiye, kazanın meydana geldiği ülkenin zorunlu motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kapsamındaki geçerli şartların ve limitlerin üstüne çıkıyorsa ve aynı zamanda sigorta poliçesi kapsamında teminat sağlanıyorsa,muhabir madde 3.5’te belirtilen şartlara uymak zorundadır.
 
5. Bir muhabirin atanmasına izin veren büro, bu muhabiri, bürosu ve muhabir için yetki talep eden sigortacı adına, tedvir konusunda tek yetkili olarak kabul eder. Büro, mağdurları muhabirin yetkisi konusunda bilgilendirecek ve muhabire hasarlarla ilgili tüm ihbarların ulaşmasının sağlayacaktır. Ancak, büro her an ve de hiçbir gerekçe göstermeden bir talebin tedvirini muhabirden geri alabilir.
 
6. Her ne sebepten olursa olsun tedvir yetkisi veren büro, bir mağdurun tazminatını muhabir yerine üstlenmek durumunda kalmışsa, harcamalarını, muhabir için yetki talep eden bürodan madde 5’te belirtilen şartlara uygun olarak alacaktır.
 
7. Madde 4.4’ün hükümleri saklı kalmak kaydiyle, muhabir, kendisi için yetki talep eden sigortacı ile, mağdurlara yapılan ödemelerin rücu şartlarını ve tedvir ücretlerinin belirlenmesi konusunda özgürce hareket edebilir. Ancak bu anlaşma hiçbir büroya karşı uygulanabilir olmayacaktır.
Eğer bir muhabir, kendisi için yetki talep eden sigortacı adına madde 4.4’te belirtilen şartlara uygun olarak yaptığı tazminatlarla ilgili olarak avans ödemelerini alamıyorsa, bu ödemeler yetki iznini veren büro tarafından karşılanır.
Bu ödemeler daha sonra,madde 5’te belirtilen şartlara uygun olarak büroya söz konusu sigortacının üyesi olduğu büro tarafından geri ödenir.
 
8. Eğer bir büroya, üyelerinden birinden, bir muhabirin görevine son verilmesi konusunda bir bilgi ulaşırsa, en kısa sürede muhabire yetki veren büroya durum bildirilecektir. Muhabirin yetkisine son verilme tarihi ile ilgili karar özgürce ilgili büro tarafından saptanır.
Muhabir için tedvir yetkisi veren büro,bu yetkiyi fesh etmek istediğinde veya muhabirin yetkinin kaldırılmasını istemesi, bu durum, en kısa sürede muhabir için yetki talebinde bulunmuş olan büroya bildirilecektir. Aynı zamanda fesh kararının yürürlüğe giriş tarihi veya yetkinin ortadan kalktığı tarih, yetki talep eden büroya bildirilecektir.
 
Madde 5-Geri Ödeme Şartları
 
1. Bir büro veya büro tarafından aynı ve tek bir kaza ile ilgili taleplerin karşılanması için atadığı temsilcisi hasarı tedvir etmişse, mağdura yapılan son ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde, Yeşil Kart’ı veya poliçeyi tanzim eden büro üyesine veya ilgili büroya, fax veya e-mail yoluyla, aşağıdakileri içeren bir ödeme talebinde bulunacaktır:
 
1.1. Mağdurlara sulhen veya bir mahkeme kararı sonucu ödenen tazminat tutarları.
 
1.2 . Taleplerin tedvirinde yapılan dış harcamalar ve yargı işlemleri kapsamında ortaya çıkan ve aynı koşullar kazanın olduğu ülkedeki bir sigortacı tarafından yapılabilecek olan harcamalar.
 
1.3. Bürolar Konseyi tarafından kabul edilen şartlara uygun olarak hesaplanan ve diğer tüm giderlerin karşılanmasını sağlayacak olan bir tedvir ücreti.
Aynı bir kazadan dolayı ortaya çıkan talepler reddedilir ve bir tazminat ödemesi yapılmaksızın sonuçlandırılırsa, ortaya çıkan tutarlar 5.1.2 maddesine uygun olarak ve Bürolar Konseyi tarafından saptanmış olan asgari tedvir ücreti de madde 5.1.3 uyarınca talep edilebilir.
 
2. Başvurudan, ödeme konusu olan tutarların, mağdurun ülkesinde ve o ülke para cinsinden,ödeme talebinin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde mağdura ödenmesi gerektiği anlaşılmalıdır. İki aylık sürenin aşılması durumunda, başvuru tarihinden itibaren ve havalenin bankaya ulaşmasına kadar geçen süre için , ödenmesi gereken tutara yıllık 12% faiz uygulanacaktır.
Başvuru, ayrıca tazminat konusu olan o ülke para birimi yerine,tazminat talep eden büronun başvuru tarihinde ülkesindeki günlük döviz kuru üzerinden hesap edilerek Euro olarak ödenebileceğini öngörebilir.
 
3. Sigortalının ödemek zorunda kalacağı ve kazanın olduğu ülkedeki motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kapsamında teminat altında olmayan para cezaları,kefalet veya diğer para cezaları hiçbir durumda talep başvurularında yer almaz.
 
4. Nesnel kanıtlar da dahil olmak üzere,ödemeye konu tazminatın mağdurlara ödendiğine dair tüm belgeler,talep üzerine hızlıca ve geri ödemeyi geciktirmeyecek şekilde iletilmelidir.
 
5. Büronun aynı kazadan ortaya çıkan taleplerin hepsini karşılamadığı olasılığı dikkate alınmaksızın,5.1.1 ve 5.1.2 maddelerinde belirtilen tüm tutarların ödenmesi halinde bu maddede tanımlanan şartlara uygun olarak talep edilebilir. Şayet tazminat talebinin konusu olan ana tutar,Bürolar Konseyinin tespit ettiği tutarın üzerinde ise 5.1.3’te belirtilen tedvir ücreti de aynı şekilde talep edilebilir.
 
6. Bir tazminat başvurusunun tedvirinden sonra,bir hasarın yeniden ele alınması veya aynı hasardan dolayı başkaca taleplerin gelmesi sonucu, bu taleplerden dolayı herhangi bir tedvir ücreti ortaya çıkacak olursa ,bu tedvir ücreti, yeniden ele alınan veya başka taleplere istinaden yeniden gündeme getirilen ödeme başvurusunun yapıldığı tarihte geçerli şartlara uygun olarak hesap edilir.
 
7. Eğer bir kaza ile ilgili olarak herhangi bir tazminat talebi yapılmazsa,hiçbir tedvir ücreti talep edilemez.
 
Madde 6-Garanti Sağlama Sorumluluğu
 
 
1. Her büro kazanın meydana geldiği ülkedeki büro veya bu iş için atanmış temsilcisinin talep ettiği her tutarın üyesi tarafından ödenmesini madde 5’in hükümlerine uygun olarak garanti eder.
Eğer bir üye, madde 5’te belirtilen talep edilen tutarı iki aylık süre içinde ödemezse, bu üyenin bağlı bulunduğu büro, orada tanımlanan hükümlere istinaden, kazanın olduğu ülkedeki büronun veya bu iş için atanmış olan temsilcinin garanti çağrısı yapması üzerine bu ödemeyi üstlenir.
 
Garantör Büro, ödemenin bir ay içinde yapılmasını sağlar. Bu sürenin aşılmasından sonra, tazminata konu olan tutara, garanti talebinin yapıldığı günden itibaren tazminata konu olan tutarın ödemeyi alacak olan kişinin hesabına geçmesine kadar geçen süre için otomatik olarak 12% faiz eklenir.
Garanti talebi, madde 5 uyarınca yapılan ödeme başvurusunun iletilmesinden sonraki 12 ay içinde fax veya e-mail ile yapılmalıdır. Bu sürenin bitiminden sonra ve de olası faizleri etkilemeyecek şekilde, garantör olarak büronun sorumluluğu, üyesinden talep edilen tutar ve bu tutarın 12 ay için yıllık 12% faizi ile sınırlı olacaktır.
Ödeme başvurusunun üzerinden 2 yıldan daha fazla bir sürenin geçmesi durumunda yapılacak garanti talepleri geçersiz olacaktır.
 
 
 
BÖLÜM II
YEŞİL KART KURALLARI TEEMELİNDE
BÜROLAR ARASI SÖZLEŞMEYE DAYANAN
İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN ÖZEL KURALLAR
(İhtiyari Hükümler)
 
 
Bu bölümdeki hükümler,sadece bürolar arasındaki sözleşmeler Yeşil Kart Kurallarına dayanıyorsa geçerlidir.
 
Madde.7-Yeşil Kart Poliçelerinin Hazırlanması ve Sunulması
 
1. Her büro kendi Yeşil Kart’ının basımından sorumlu olacak veya üyelerine kartın basımı için yetki verecektir.
 
2. Her büro,üyelerini sigortalılarına verilmek üzere sadece yetkili olduğu ülkedeki araçlar için Yeşil Kart tanzim etmekle yükümlü kılar.
 
3. Büro, kendi ülkesinde bulunan her üyesine,hiçbir büronun bulunmadığı bir ülkede ilgili üyenin o ülkede yerleşik olması koşuluyla sigortalılarına Yeşil Kart tanzim etme yetkisini verebilir. Bu durum,ilgili ülkede kayıtlı olan araçlarla sınırlıdır.
 
4. Bütün Yeşil Kart’ların geçerlilik süresi, sigorta teminatının başlamasından itibaren en az 15 gündür.Eğer bir yeşil Kart,daha kısa bir süre için kesilmişse bu Yeşil Kart’ın kesilmesine izin veren büro, kartın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerli olduğu, ilgili ülkelerin bürolarına karşı teminat garantisi verir.
 
5. Eğer iki büro arasında yapılmış olan bir sözleşme madde 16.3.5 uyarınca iptal edilirse, büroların adlarına ve büroların ülke sınırları içinde kesilen tüm Yeşil Kartlar, sözleşme iptalinin yürürlüğe girmesi ile birlikte tümden geçersiz olacaktır.
 
6. Eğer bir sözleşme, madde 16.3.6 uyarınca iptal edilir veya askıya alınırsa, ilgili bürolar tarafından her bir ilgili büronun ülke sınırları içinde kullanılmak üzere verilmiş olan Yeşil Kart’ların geriye kalan geçerlilik süresi Bürolar Konseyi tarafından belirlenir.
 
 
Madde 8-Bir Yeşil Kart’ın Geçerliliğinin Onaylanması.
 
Kayıtlı olan bir Yeşil Kartın geçerliliği konusunda fax veya e-mail ile kazanın olduğu ülkedeki büro tarafından veya bu amaçla görevlendirilmiş bir temsilci tarafından bir büroya yapılan her başvuru,başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde kesin olarak cevaplandırılacaktır. Eğer bu süre zarfında başvuruya cevap verilmezse Yeşil Kart geçerli sayılacaktır.
 
Madde 9-Sahte, Yetkisiz veya Yasalara Aykırı Olarak Değiştirilmiş Yeşil Kartlar
 
Geçerli olduğu ülkede ibraz edilen ve bir büronun izni ile verilmiş olduğu bildirilen her bir Yeşil Kart,sahte,yetkisiz veya yasalara aykırı şekilde değiştirilmiş olsa bile o büronun teminat garantisi altındadır.
Fakat, büronun garantisi,bu büronun bulunduğu ülkede yasalara uygun olarak kayıtlı olmayan araçlar ile ilgili olan bir Yeşil Kart için geçerli olmaz. Madde 7.3’te tanımlanan şartlar bunun dışındadır.
 
 
BÖLÜM III
BÜROLAR ARASINDA SÖZLEŞMEYE DAYANAN İLİŞKİLERİ
VARSAYILAN SİGORTA TEMİNATLARI ESASINA GÖRE
DÜZENLEYEN ÖZEL KURALLAR
(İhtiyari Hükümler)
 
Bu bölümdeki hükümler,bürolar arasındaki ilişkiler eğer varsayılan sigorta teminatına dayanıyorsa uygulanır,bazı istisnalarla birlikte.
 
Madde 10-Büroların Sorumlulukları
 
Bu bölümdeki hükümlerin uygulandığı bürolar,ilgili büronun yetkili olduğu ülke sınırları içinde bilinen ve yerleşik olan bir aracın-araç sigortalı olsun almasın-karıştığı kazadan dolayı ortaya çıkan ve bu hükümler çerçevesinde ödenebilir tüm hasar tutarlarının tam bir mutabakat altında ödenmesini garanti ederler.
 
Madde 11-Aracın Ülkesinin Belirlenmesi
 
1. Aracın ülkesi aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:
 
1.1. Geçici ya da kalıcı olarak plaka verilmiş olan aracın üye ülkesinin toprakları.
 
1.2. Bir araç türü için tescil gerekmiyorsa ama araç bir sigorta plakası veya bir plaka yerine geçen bir işaret taşıyorsa, o sigorta plakası veya o işaretin tanzim edildiği ülke.
 
1.3. Eğer belli bir araç tipi için plaka, sigorta pulu veya işaret gerekmiyorsa, bu aracın sahibinin sürekli ikamet ettiği ülke o aracın ülkesidir.
 
2.Eğer plaka taşıması gereken kazaya uğramış bir araç plakasız ise veya yasal bir plakaya sahip değilse, kazanın meydana geldiği ülke, bu hasardan dolayı ortaya çıkan taleplerin tasfiyesi açısından,aracın ülkesi kabul edilir.
 
Madde 12-İstisnalar
 
Bu bölümdeki hükümler aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
 
1. Bu bölümün hükümlerine tabi olan ülkelerin büroları dışında diğer ülkelerde kayıtlı olan ve bu büroların bir üyesi tarafından Yeşil Kart verilmiş olan araçlar. Yeşil Kart sahibi bir aracın kazaya karışması sonucu, ilgili büro Bölüm II’de tanımlanan kurallara uygun olarak hareket edecektir.
 
2. Belirli kişilere ait olan ve kayıtlı oldukları ülkenin, diğer ülkelerde bir organizasyonu veya başkaca kuruluşları,kazanın olduğu ülkede geçerli hükümlere göre mağdurların tazmini ile görevlendirdiği araçlar.
 
3. Her üye ülke tarafından listesi belirlenen ve diğer üye ülkelere ve Komisyona da duyurulan belirli araç türleri ya da özel plakalı olan belirli araçlar.
Paragraf 2 ve 3’te adı geçen araç listesi ve diğer ülkelerdeki organizasyonların veya kuruluşların listesi her bir ülke tarafından belirlenir ve ülkenin bürosu tarafından Bürolar Konseyine bildirilir.
 
 
Madde 13-Bir Aracın Yerleşik Olduğu Ülke Sınırının Teyidi
 
Kazanın olduğu ülkenin bürosunun veya bu amaçla atanmış olan temsilcinin fax veya e-mail ile aracın yerleşik olduğu ülkenin teyit başvurusu ilgili büro tarafından,başvuru tarihinden itibaren üç aylık bir süre içinde kesin olarak cevaplandırılmalıdır. Bu süre içinde herhangi bir cevap gelmemesi halinde,
ilgili büronun bulunduğu ülke, o aracın yerleşik olduğu ülke diye teyidin olduğu varsayılır. 
 
Madde 14-Garanti Süresi
 
Bürolar tüm araçlar için, madde 10’un hükümlerine göre, diğer bürolarla karşılıklı imzalanan anlaşmalar kapsamında Bürolar Konseyine de bilgi vererek garantinin süresini kısıtlayabilirler.
 
Madde 15-Varsayılan Bir Sigorta Teminatı Temelinde Tek Taraflı Garanti Uygulaması
 
Başka şekilde yasal hükümler bulunmadığı sürece,bürolar çok taraflı ilişkileri kapsamında bu bölümün tek taraflı kullanımını kararlaştırabilirler.
 
 
 
BÖLÜM IV
ULUSAL SİGORTA BÜROLARI ARASINDA
YAPILMIŞ OLAN ANLAŞMALARI DÜZENLEYEN
KURALLAR
(Zorunlu Hükümler)
 
 
Madde 16-Çift Taraflı Sözleşmeler-Şartlar
 
1. Bürolar,kendi aralarında yapacakları çok taraflı anlaşmalarla,karşılıklı ilişkilerine uygun olarak,bu anlaşmalar çerçevesinde, İç Düzenlemeler’in zorunlu şartlarına ve burada belirtilen ihtiyari hükümlerine bağlı kalacakları konusunda birbirlerine sorumluluk yüklerler.
 
2. Bu anlaşmalar, sözleşme yapan bürolar tarafından üç nüsha olarak hazırlanır ve imzalanır. Bu nüshalardan birer tanesi bürolarda kalır. Üçüncü kopya Bürolar Konseyine gönderilir. Bürolar Konseyi,ilgili taraflarla danıştıktan sonra,bu bürolara anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihini bildirir.
 
3.Bu tür anlaşmalar aşağıda belirtilen hükümleri kapsar:
 
3.1. Anlaşma yapan büroların,Bürolar Konsey’i üyesi olarak konumlarının ve yetkili oldukları ülke sınırlarının bildirildiği kimlik tanımı.
3.2. İç Düzenlemelerin zorunlu hükümlerine uyacaklarına dair sorumluluk taahhüdü.
 
3.3. Karşılıklı olarak belirledikleri ve üzerinde anlaştıkları ihtiyari hükümlere uyacaklarına dair sorumluluk taahhüdü.
 
3.4. Büroların ve üyelerinin,taleplerin sulhen tedviri konusunda ve İç Düzenlemeler kapsamında , muhtemelen bir kaza sonucu hasar ödemesini gerektirecek ekstra adli ve adli işlemin hizmetini kabul ettiklerine dair kendi adlarına düzenlenen karşılıklı vekaletnameler.
 
3.5. Anlaşmayı imzalayan her bir büronun,karşı tarafa ve de Bürolar Konseyine bildirmek koşuluyla, 12 aylık bir iptal ihbarının yerine getirilerek anlaşmayı fesh hakkı saklı kalmak üzere,anlaşmanın sınırsız geçerlilik süresi.
 
3.6. Anlaşmayı imzalayan taraflardan birinin Bürolar Konseyindeki üyeliğinin sona ermesi veya üyeliğin askıya alınması durumunda anlaşma otomatik olarak fesh olunur veya yürürlükten kalkar.
 
4.Bu anlaşmanın bir örneği ek III ‘te bulunmaktadır.
 
Madde 17-İstisna
 
1. Madde 16 göz önüne alınmaksızın, Avrupa Ekonomik Topluluğu üye ülkelerin büroları, 24 Nisan 1972 tarihli 72/166/EEC numaralı Talimatının 2.maddesi uyarınca, bu İç Düzenlemeler’i karşılıklı olarak tanıdıklarını,Bürolar Konseyinin AB Komisyonu ile birlikte yürürlüğe giriş tarihini belirleyeceği çok tarflı bir anlaşmayla onaylayacaklardır.
 
 2. Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi olmayan ülkelerin büroları, Bürolar Konseyi anayasasında tasdik edildiği üzere, bu çok taraflı anlaşmaya, yetkili komite tarafından belirlenen şartları yerine getirerek katılabilirler.
 
 
 
BÖLÜM V
İÇ DÜZENLEMELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
İLE İLGİLİ İŞLEMLER
(Zorunlu Hükümler)
 
 
Madde18-İşlem
 
1. Bu düzenlemelerle ilgili her değişiklik için Bürolar Konseyi’nin Genel Kurul’u yetkilidir.
 
2. Aşağıda belirtilen durumlarda yukarıdaki hüküm geçerli olmaz:
 
a) Bölüm III’te tanımlanan hükümlerde yapılacak her bir değişiklik için, Bürolar Konsey’i anayasasında onaylandığı gibi, sadece ilgili komite yetkilidir. Bu hükümler, bu komitenin üyeleri olmamalarına rağmen, diğer bürolarla olan anlaşmalı ilişkileri konusunda Bölüm III’ü kullanmayı seçmiş olan bürolar için bağlayıcıdır ve
 
b)Madde 4.2’de yapılacak her bir değişiklik için yalnızca Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkelerin büroları yetkilidir.
 
 
BÖLÜM VI
BÜROLARARASI ANLAŞMAZLIKLARIN
ÇÖZÜMÜ
(Zorunlu Hükümler)
 
 
Madde 19-Bürolararası Anlaşmazlıkların Çözümü
 
İç Düzenlemelerden kaynaklanan veya İç Düzenlemelerle bağlantılı olan her bir anlaşmazlık arabuluculuk ya da hakemlik işlemi kapsamında çözümlenir.
 
Arabuluculuk ve hakemliğin kuralları Bürolar Konseyi Genel Kurulunda Onaylanan,ayrı bir hükümde belirtilir.
 
 
BÖLÜM VII
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
(Zorunlu Hükümler)
 
 
 
Madde 20-Yürürlüğe Giriş
 
1. Bu İç Düzenlemelerin hükümleri 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren 30 Mayıs 2002’de Rethymno’da kararlaştırılmış olan versiyonun yerine geçecektir.
 
2. Madde 20.1 dikkate alınmaksızın, madde 11, 12.3 ve 14 geçmişe dönük olarak 11 Haziran 2007’den sonra meydana gelen kazalar için geçerli olacaktır.

Gümrük görevlileri ve Kolluk güçleri açısından Yeşil Kart Kontrolleri

Yabancı plakalı aracın Türkiye’ye girişi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar:

a. Yeşil Kart Sigorta Sertifikasının Türkiye’de geçerli olup olmadığı tespit edilmelidir. Yeşil Kart Sigorta Sertifikasındaki TR (Türkiye) rumuzunun üzeri açık ise Yeşil Kart Türkiye’de geçerlidir.

b. TR’nin üstü açık ise Yeşil Kart Avrupa ve Asya yakası olmak üzere tüm Türkiye’de geçerlidir. Elle ya da başka bir şekilde Yeşil Karta daha sonradan yapılan eklemeler geçersizdir.

c. Şayet TR’nin üstü kapalı ise o Yeşil Kart’ın ülkemizde geçerli olmadığı unutulmamalı ve böyle bir yeşil kart ile girişe onay verilmemelidir.

d. Yeşil Kart Sigorta Sertifikasında yazılı olan araç plakası, araca ait motor ve şasi numarası ve sigortalı adı vb bilgiler araca ait ruhsattaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.

e. Yeşil Kart Sigorta Sertifikası’nın üzerindeki ülke bürosunun unvanı ile Yeşil Kart numarasındaki ülke rumuzu uyumlu (aynı ülkeye ait) olmalıdır.

f. Aracın kayıtlı olduğu ülke ile araca ait Yeşil Kart Sigorta Sertifikası üzerinde yazılı büronun ülkesi aynı olmalıdır. Örneğin Almanya’da tescilli bir aracın Yeşil Kart numarası Almanya’nın uluslararası kısaltması olan “D” ile başlamalıdır.

g. Yeşil Kart Sigorta Sertifikası’nın süresi, yabancı plakalı aracın ülkemizi ziyaret edeceği süreyi kapsamalıdır.

h. Ülkemizin Trafik Sigortası mevzuatı gereği römorklar birer motorlu taşıt sayılmadıkları ve bağlı bulundukları çekicinin trafik sigortası ile teminat altına alındıkları için bir çekici ve ona bağlı bir römorktan oluşan araçlarda mutlaka çekicinin yeşil kartı kontrol edilmelidir.

Yeşil Kartın Rengi

Yeşil Kart Bürolarının 14.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 01.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tüm ülke Bürolarına Yeşil Kartın siyah beyaz olarak düzenlenebilmesi hususunda yetki verilmiştir.

Bu kapsamda, 01.07.2020 sonrasında ülkemize giriş yapacak olan yabancı plakalı araçlara ait yeşil renkli belgelerin yanı sıra formata uygun ve siyah beyaz olarak düzenlenmiş Uluslararası Motorlu Taşıt Sigorta Belgeleri(Yeşil Kart) da geçerli olacaktır.

Yeşil Kartın siyah beyaz olarak düzenlenebilmesi için ülke Bürolarının bu konudaki tercihlerini Bürolar Konseyine bildirmesi gerekli olup Büroların renk tercihini gösteren güncel liste ektedir.

Gürcistan ve Kazakistan Plakalı Araçlar

“Rusya Bürosunun Yeşil Kart sistemine üye olmayan Gürcistan ve Kazakistan plakalı araçlara Yeşil Kart düzenleyebilme yetkisi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bununla birlikte ULEX araçlarına Yeşil Kart düzenleme yetkisi 31 Aralık 2021 tarihine kadar Kuzey Makedonya Bürosuna verilmiştir. “

Ülke Kodu Ülke Adı Büro Adı #
A Austria Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs İnternet Sitesi
AL Albania Byroja Shqiptare e Sigurimit İnternet Sitesi
AND Andorra Oficina Andorrana d'Entitats d'Assegurança d'Automòbils İnternet Sitesi
AZ Azerbaijan Compulsory Insurance Bureau İnternet Sitesi
B Belgium Bureau belge des assureurs automobiles İnternet Sitesi
BG Bulgaria National Bureau of Bulgarian Motor Insurers İnternet Sitesi
BIH Bosnia and Herzegovina Biro Zelene Karte u Bosni i Hercegovini İnternet Sitesi
BY Belarus Belarusian Transport Insurance Bureau İnternet Sitesi
CH Switzerland Swiss National Bureau of Insurance İnternet Sitesi
CY Cyprus Motor Insurers' Fund İnternet Sitesi
CZ Czech Republic Česká kancelář pojistitelů İnternet Sitesi
D Germany Deutsches Büro Grüne Karte e. V. İnternet Sitesi
DK Denmark Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring İnternet Sitesi
E Spain Oficina Española de Aseguradores de Automoviles İnternet Sitesi
EST Estonia Eesti Liikluskindlustuse Fond İnternet Sitesi
F France Bureau Central Français İnternet Sitesi
FIN Finland Liikennevakuutuskeskus İnternet Sitesi
GR Greece Motor Insurers' Bureau - Greece İnternet Sitesi
H Hungary Hungarian Motor Insurance Bureau İnternet Sitesi
HR Croatia Hrvatski ured za osiguranje İnternet Sitesi
I Italy UCI İnternet Sitesi
IL Israel Israel Insurance Association İnternet Sitesi
IRL Ireland Motor Insurers' Bureau - Ireland İnternet Sitesi
IS Iceland Althjodlegar Bifreidatryggingar a Islandi sf (ABI) İnternet Sitesi
L Luxembourg Bureau Luxembourgeois des Assureurs Automobiles İnternet Sitesi
LT Lithuania Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras İnternet Sitesi
LV Latvia Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (Motor Insurers’ Bureau of Latvia) İnternet Sitesi
M Malta Malta Green Card Bureau İnternet Sitesi
MA Morocco Bureau Central Marocain des Sociétés d'Assurances İnternet Sitesi
MD Moldova National Bureau of Motor Insurers of Moldova İnternet Sitesi
MK North Macedonia National Insurance Bureau İnternet Sitesi
MNE Montenegro Udruženje - Nacionalni biro osiguravaca Crne Gore İnternet Sitesi
N Norway Trafikkforsikringsforeningen İnternet Sitesi
NL Netherlands (The) Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars İnternet Sitesi
P Portugal Gabinete Português de Carta Verde İnternet Sitesi
PL Poland Polish Motor Insurers' Bureau İnternet Sitesi
RO Romania Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania İnternet Sitesi
S Sweden Trafikförsäkringsföreningen İnternet Sitesi
SK Slovak Republic Slovenská kancelária poist'ovatel'ov İnternet Sitesi
SLO Slovenia Slovensko zavarovalno združenje, GIZ İnternet Sitesi
SRB Serbia Udruzenje osiguravaca Srbije - Biro zelene karte İnternet Sitesi
TN Tunisia Bureau Unifié Automobile Tunisien İnternet Sitesi
TR Türkiye Türkiye Motorlu Tasit Burosu İnternet Sitesi
UA Ukraine Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine İnternet Sitesi
UK United Kingdom Motor Insurers' Bureau - UK İnternet Sitesi

Uluslararası hasar temsilciliği nedir?

Uluslararası Hasar Temsilcisi, sigorta şirketlerinin düzenledikleri sigorta belgelerinden ötürü yabancı ülkelerde meydana gelecek tazminat taleplerinin karşılanması maksadıyla, yeşil kart sigortacısının üyesi olduğu ülke Bürosunun teklifi ve kazanın gerçekleşeceği ülke bürosunun onayı ile hasar temsilcisi olarak atanan sigortacı ya da kişiyi ifade eder.

Uluslararası Hasar Temsilcisinin onaylanması, onayın geri alınması ve sair konulara ilişkin kurallar ülke büroları tarafından belirlenmektedir.

Büro, Uluslararası Hasar Temsilcilerinin Yeşil Kart hasarları ile ilgili yaptığı işlemleri denetleme ve Uluslararası Hasar Temsilcilerinin ele almış olduğu talepleri, herhangi bir gerekçe göstermeden geri alma yetkisine sahiptir.

Ayrıca Büro, Uluslararası Hasar Temsilcilerini Yeşil Kart sigorta sistemi ile ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirir.

Uluslararası hasar temsilciliği nedir?

Uluslararası Hasar Temsilcisi, sigorta şirketlerinin düzenledikleri sigorta belgelerinden ötürü yabancı ülkelerde meydana gelecek tazminat taleplerinin karşılanması maksadıyla, yeşil kart sigortacısının üyesi olduğu ülke Bürosunun teklifi ve kazanın gerçekleşeceği ülke bürosunun onayı ile hasar temsilcisi olarak atanan sigortacı ya da kişiyi ifade eder.

Uluslararası Hasar Temsilcisinin onaylanması, onayın geri alınması ve sair konulara ilişkin kurallar ülke büroları tarafından belirlenmektedir.

Büro, Uluslararası Hasar Temsilcilerinin Yeşil Kart hasarları ile ilgili yaptığı işlemleri denetleme ve Uluslararası Hasar Temsilcilerinin ele almış olduğu talepleri, herhangi bir gerekçe göstermeden geri alma yetkisine sahiptir.

Ayrıca Büro, Uluslararası Hasar Temsilcilerini Yeşil Kart sigorta sistemi ile ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirir.

Kriterler:

Kriterler için tıklayınız.

İbraz Edilmesi Gereken Belgeler:

İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

Uyulması Gereken Prosedür:

Prosedür için tıklayınız.

Yeşil Kart Reasürans Havuzu - Veriler

Yeşil Kart Reasürans Havuzuna ilişkin verileri görüntülemek için tıklayınız