Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu

Katılım Sigortacılığı

Katılım Sigortacılığı

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, 01.01.2022 tarihi itibariyle yönetmekte olduğu Riskli Sigortalılar Havuzu ve Yeşil Kart Reasürans Havuzu kapsamında katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan üye sigorta şirketlerinin Havuzlara ilişkin tüm işlemlerini Danışma Komitesi tarafından onaylanan kural ve yöntemler doğrultusunda katılım sigortacılığı esaslarına uyumlu hale getirmiştir. Bu amaç doğrultusunda "Riskli Sigortalılar Havuzu İşleyişine ve İhtilafların Giderilmesine İlişkin Kurallar" ve "Yeşil Kart Reasürans Havuzunun Kuruluş Ve Çalışma İlkeleri" katılım esasları çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.

Katılım Sigortacılığı Nedir?

Tanımı:

Katılım esaslarına göre icra edilen sigortacılık faaliyetlerini ifade eder.

Katılım Esasları:

Sigortacılık veya bireysel emeklilik faaliyetlerinin "Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla danışma komitesince ilgili hükümler esas alınarak tespit edilen usul ve esasları ifade eder.

Katılım Havuzu:

Katılım esaslı faaliyetlerden kaynaklı finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetildiği Katılım Havuzunu ifade eder.

Katılım Reasüransı:

Katılım Sigortacılığı kapsamında oluşturulan Katılım Havuzuna ait risklerin katılım esasları çerçevesinde teminat altına alınmasını ifade eder.

Danışma Komitesi:

Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi ifade eder.

Büro Uygulamaları

Yeşil Kart Nedir?

Yeşil Kart, Yeşil Kart Sistemine üye ülkelerde geçerli olmak üzere düzenlenen, Uluslararası Motorlu Taşıt Sigorta Kartıdır. Trafik sigortasının eki niteliğinde olan Yeşil Kart, kazanın meydana geldiği ülkede yapılması zorunlu olan Motorlu Taşıt Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına(Trafik Sigortası) eşdeğer bir belgedir. Bir başka deyişle kazanın meydana geldiği ülkede yürürlükte olan trafik sigortası mevzuat, kapsam ve limitleri çerçevesinde teminat vermektedir.

Büroların, zararı ivedilikle giderip ödeme yapabilmesi için kazaya neden olan aracın, olay tarihinde Yeşil Kart Sistemine üye bir ülke tarafından düzenlenmiş geçerli bir Yeşil Kartının olması gerekmektedir.

Yeşil Kartın varlığı motorlu taşıt kullanıcısına sisteme dâhil olan ülkelere yaptığı seyahatlerde kolaylık sağlar. Yeşil Karta sahip bir aracın sigorta teminatı ve sigortacısının kolaylıkla tespit edilebilir olması nedeniyle bu aracın bir kazaya sebebiyet vermesi durumunda zarar gören tarafa ödeme gecikmeksizin yapılabilir.

Yeşil Kart Reasürans Havuzu;

Kara araçları sorumluluk sigortası branşında faaliyet ruhsatı bulunan sigorta şirketleri ve kendi istekleri ile Havuza katılmak isteyen reasürans şirketlerinin katılımıyla Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine istinaden kurulan Yeşil Kart Reasürans Havuzu, Yeşil kart Reasürans Havuzu Kuruluş ve Çalışma İlkeleri ile belirlenen uygulama usul ve esaslarına göre Havuzu yönetmektedir. Yeşil Kart Reasürans Havuzu işleyişine ilişkin "Yeşil Kart Reasürans Havuzunun Kuruluş Ve Çalışma İlkeleri" Danışma Komitesi nezaretinde yeniden düzenlenmiş havuz ile ilgili tüm iş ve işlemler Danışma Komitesi nezaretinde yürütülmektedir.

Yeşil Kart Reasürans Havuzu - Reasürans Uygulamaları

Yeşil Kart Reasürans Havuzu kapsamında, reasürans anlaşmamız 'Hasar Fazlası' (Excess of Loss) anlaşma türüdür. Her kaza başı hasarın belli bir rakamı aşması halinde aşan miktarı reasürörler üstlenmektedir.

Yeşil Kart Reasürans Havuzu - Çalışılan Reasürans Şirketleri

Reasürans Şirketi Ülke Rating
Standart & Poor's A.M. Best
TÜRK RE Türkiye - -
MİLLİ RE Türkiye A- B
HANNOVER RE Almanya AA- A+
ASPEN RE İngiltere - İsviçre A- A
ODDYSEY RE ABD A- A
GIC Hindistan - B++
VIG RE Çekya A+ -
DEUTCHE RÜECK Almanya A+ -
KOREAN RE Güney Kore A A
IGI Bermüda A- A

Riskli Sigortalılar Havuzu

11/07/2017 tarih ve 30121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Riskli Sigortalılar Havuzu (Havuz) kurulmuştur.

Havuz; Zorunlu Trafik Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Adı geçen sistemin sürdürebilirliği, sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan teminatları karşılayacak şekilde olması ve sigortalılar açısından ise primlerin ödenebilir seviyede tutulabilmesini ile mümkündür.

Zorunlu trafik sigortasında çift taraflı zorunluluk mevcut olup; işletenler bu poliçeye sahip olmak zorunda oldukları gibi ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri de anılan sigorta poliçesini düzenlemek mecburiyetindedir.

Bu nedenle, Yönetmelik değişikliği ile hasar frekansı yüksek basamak ve/veya araç grupları için düzenlenen poliçelere ilişkin prim ve hasarın trafik sigortası branşında ruhsat sahibi tüm şirketlere dağıtılarak, riskin bazı şirket veya şirketler üzerinde yoğunlaşmasının engellenmesi ve bahsi geçen gruplarda yer alan araçların sigortasız kalmamasını teminen “Riskli Sigortalılar Havuzu” kurulmuştur.

Riskli Sigortalılar Havuzu işleyişine ilişkin "Riskli Sigortalılar Havuzu İşleyişine ve İhtilafların Giderilmesine İlişkin Kurallar" Danışma Komitesi nezaretinde yeniden düzenlenmiş havuz ile ilgili tüm iş ve işlemler Danışma Komitesi nezaretinde yürütülmektedir.

Riskli Sigortalılar Havuzu - Reasürans Uygulamaları

Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamında reasürans uygulaması bulunmamaktadır.

Uygunluk Raporları

2023 yılı uygunluk raporu için tıklayınız.

2022 yılı uygunluk raporu için tıklayınız.

2021 yılı uygunluk raporu için tıklayınız.

Danışma Komitesi

Danışma Komitesi Üye Bilgileri:

Danışma Komitesi, Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi ifade eder. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Danışma Komitesi hizmetini İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı'ndan almaktadır. Danışma Komitesi Başkan olarak Prof. Dr. Servet BAYINDIR görev almaktadır.

Prof. Dr. Servet BAYINDIR (Danışma Komitesi Başkanı)

Servet Bayındır 1965 yılında Erzurum'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1993, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 2005 yılında mezun olmuştur. Marmara Üniversitesinde "Özel Finans Kurumlarının İslâm Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi" adlı teziyle yüksek lisansını (1995), "Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı'ndaki Yeri" adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır (2004). Ürdün Üniversitesi'nde sekiz aylık süre ile Arapça eğitimi almıştır (2002-2003). Malezya'da INCEIF adlı enstitüde Certificate of Islamic Finance (CIFP) adlı programla Dr. sonrası ikinci master çalışmasını yapmıştır (2008-2010).

İslam iktisadı ve finansı alanındaki çalışmaları ile 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesörlük ünvanını almıştır. İstanbul Üniversitesi'nde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı kuruluşunu gerçekleştirmiş ve üç yıl süre ile Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı'nı (İKTİSAT) kurmuş (2019) ve halen başkanlığını yürütmektedir.

MEB bünyesinde 1995-2001 yılları arasında öğretmenlik yapan Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku ve İslam İktisadı ve Finansı alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken 13 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Servet Bayındır Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve Üniversitedeki öğretim üyeliğini sürdürürken 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış olup halen bu görevini de yürütmektedir.

Dr. Fatih ORUM (Danışma Komitesi Başkan Vekili)

1975'de Eskişehir'de doğdu. İlkokulu müteakiben Eskişehir Ziya Paşa Kur'ân Kursu'nda hafızlığını tamamladı.

1995 yılında Eskişehir İHL, 2000 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede Yüksek Lisansını tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'de Temel İslam Bilimleri ve İslam Hukuku üzerine doktora yaptı.

Çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku A.B.D.'da Öğretim Üyeliği yaptı.

Fıkıh Usulünde İstihsan Metodu, Fıkıh Usulünde Kıyas Metodu, Kur'ân'ı Anlama Usulü kitapları bulunan Orum, SUSEM'de Kurân'ın Ana Konuları ve Fıkıh Usulü dersleri işlemektedir.

Yahya ŞENOL (Danışma Komitesi Üyesi)

1980 İstanbul doğumlu.

1999'da Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nden, 2003'te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

2007'de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisansını, 2013 yılında yine aynı üniversite ve aynı anabilim dalında Helal Gıda üzerine doktorasını tamamladı.

www.fetva.net sitesinin editörlüğünü yapmakta olan Şenol, SUSEM (Süleymaniye Vakfı Uzaktan Seminer Merkezi) bünyesinde İslam İbadet Esasları, İslam Hukuku ve Güncel Fıkıh Problemleri seminerleri vermektedir.

Serdar ÖZALP (Danışma Komitesi Üyesi)

1991 yılında Ağrı'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Düzce'de tamamladı. 2009 yılında Düzce Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nden birincilikle mezun oldu. 2009 yılında kazanmış olduğu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 2013 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı. Prof. Dr. Servet Bayındır?ın danışmanlığında hazırlanan "Borsada Uygulanan Açığa Satış İşlemlerinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı teziyle 2016 yılında yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı ve eğitimi hâlen devam etmektedir. 2014 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku alanında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Görevlendirme ile İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku alanında hâlen araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Ömer Mahmut KUZANLI (Danışma Komitesi Raportörü)

Ömer Mahmut Kuzanlı 1968 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Kuzanlı halen İ.Ü. İslam İktisadı ve Finansı Bölümü’nde tezli olarak yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 1991 yılında Global Menkul Değerlerde başlayan iş hayatı çeşitli aracı kurumlarda üst kademe yönetici olarak devam etmiştir ve halen İKTİSAT İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı’nda Fahri Raportörlük görevini yürütmektedir. TKBB Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Uyum ve Denetim Sertifikası, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1, 2, 3 ve Türev Araçlar Lisansları olan Kuzanlı Almanca ve İngilizce bilmektedir.